Nota van verbeteringen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 10

NOTA VAN VERBETERINGEN Ontvangen 20 september 1979 De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1976-1977 en In de memorie van antwoord worden de volgende verbeteringen aange-1978-1979

bracht: Bladzijde 20: De noot onder het overzicht van de omvang van het Nederlandse Parlement in verhouding tot andere Europese parlementen dient te worden gelezen als volgt: 1. Zoals opgenomen in «Basisstatistieken van de Gemeenschap», 1978; de cijfers hebben betrekking op 1976, met uitzondering van Luxemburg waarvan het bevolkingsaantal op 1975 betrekking heeft.

Bladzijde 24: In de laatste regel van de eerste volledige alinea dient het woord «niet» te worden vervangen door: wél.

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel Tweede Kamer,zitting 1979-1980, 14222, nr. 10

 
 
 

2.

Meer informatie