Bijlage bij de memorie van antwoord - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en het recht van onderzoek

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en het recht van onderzoek BIJLAGE BIJ DE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 25 juli 1979

In deze bijlage zijn opgenomen de teksten van de artikelen van de Grondwetten van België, de Duitse Bondsrepubliek, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg en Zweden betreffende waarborgen voor de volksvertegenwoordiging met betrekking tot inlichtingen van de Regering. Achtereenvolgens zijn vermeld de tekst in de oorspronkelijke taal, de Engelse vertaling zoals die is opgenomen in «Constitutions of the countries of the world» van Blaustein en Flanz, en een Nederlandse vertaling. Van de Belgische Grondwet is alleen de Nederlandse tekst vermeld.

Artikel 88 Grondwet België

Art. 88. De ministers zijn in de ene of in de andere Kamer alleen dan sterngerechtigd, indien zij er lid van zijn. Zij hebben zitting in elke Kamer en het woord moet hun worden verleend wanneer zij het vragen. De Kamers kunnen de aanwezigheid van de ministers vorderen.

Artt. 43 en 53 Grondwet Duitsland

Art. 43 [Anwesenheit der

Bundesregierungl 1 Der Bundestag und seine Ausschüssee können die Anwesenheit jedes Mitgliedes der Bundesregierung verlangen. 2 Die Mitglieder des Bundesrates und der Bundesregierung sowie ihre tragten haben zu allen Sitzungen des Bundestages und seiner Ausschüsse Zutritt. Sie mussen jederzeit gehort werden.

Art. 53 [Beteiligung der

Bundesregierungl Die Mitglieder der Bundesregierung haben das Recht und auf Verlangen die Pflicht, an den Verhandlungen des Bundesrates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. Sie mussen jederzeit gehort werden. Der Bundesrat ist von der Bundesregierung über die Führung der Geschafte auf dem Laufenden zu halten.

Engelse vertaling

Article 43 (Presence of the Federal Govemment) 1 The Bundestag and its committees may demand the presence of any member of the Federal Govemment.

2 vel

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 14225 (R 1051), nr. 8

2 The members of the Bundesrat or of the Federal Govemment as well as persons commissioned by them shall have access to all meetings of the Bundestag and its committees. They must be heard at any time.

Artikel 53 (Participation of the Federal Government) The members of the Federal Government shall have the right, and on demand the duty, to attend the meetings of the Bundesrat and of its committees.They must be heard at any time. The Bundesrat must be currently kept informed by the Federal Government of the conduct of affairs.

Nederlandse vertaling

Art. 43 (Aanwezigheid van de

Bondsregering) 1 De Bondsdag en de commissies daaruit kunnen de aanwezigheid van elk lid van de Bondsregering vorderen. 2 De leden van de Bondsraad en de Bondsregering, alsmede hun gevolmachtigden, hebben toegang tot alle vergaderingen van de Bondsdag en de commissies daaruit. Zij dienen te allen tijde te worden gehoord.

Art. 53 (Deelneming aan de beraadslagingen

door de

Bondsregering) De leden van de Bondsregering hebben het recht en desgevorderd de plicht aan de beraadslagingen van de Bondsraad en de commissies daaruit deel te nemen. Zij dienen te allen tijde te worden gehoord. De Bondsregering dient de Bondsraad van de behandeling van de staatszaken op de hoogte te houden.

Artikel 53 Grondwet Denemarken § 53.(162) Ethvert medlem af folketinget kan med dettes samtykke bringe ethvert offentligt anliggende underforhandling og derom aeske (163). ministrenesforklaring. (164)

Engelse vertaling

  • With the consent of the Folketing any Memberthereof may submitfor discussion any matter of public interest and request a statement thereon from the Ministers.

Nederlandse vertaling

  • leder lid van het Folketing kan met toestemming daarvan iedere openbare zaak ter discussie brengen en daaromtrent een verklaring van de ministers vragen.

Artikel 49 Grondwet Frankrijk

Art. 49. -Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique gé-nérale. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarantehuit heures après son dépöt. Seuls sont recensés les votes favorables a la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'a la majorité des membres composant l'Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu è l'alinéa cidessous.

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,14225 (R 1051), nr. 8

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingtquatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues a l'alinéa precedent. Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale.

Engelse vertaling

Article 49

The Premier, after délibération by the Council of Ministers, may pledge the responsibility of the Government to the National Assembly with regard to the program of the Government, or with regard to a déclaration of general policy, as the case may be. The National Assembly may question the responsibility of the Government by the vote of a motion of censure. Such a motion shall be admissible only if it is signed by at least one tenth of the members of the National Assembly. The vote may only take place fortyeight hours after the motion has been filed; the only votes counted shall be those favorable to the motion of censure, which may be adopted only by a majority of the members comprising the Assembly. Should the motion of censure be rejected, its signatories may not introducé another motion in the course of the same session, except in the case provided for in the paragraph below. The Premier may, after délibération by the Council of Ministers, pledge the Government's responsibility to the National Assembly on the vote of a text. In this case, the text shall be considered as adopted, unless a motion of censure, filed in the succeeding twentyfour hours, is voted under the conditions laid down in the previous paragraph. The Premier shall be entitled to ask the Senate for approval of a general policy déclaration.

Artikel 49 Grondwet Frankrijk

Nederlandse vertaling

Art. 49 -De Minister-President stelt, na beraadslaging in de Ministerraad, namens de Regering tegenover de Nationale Vergadering de vertrouwenskwestie met betrekking tot het Regeringsprogramma, dan wel met betrekking tot een verklaring inzake algemeen beleid. De Nationale Vergadering behandelt de vertrouwenskwestie door stenv ming over een motie van afkeuring. Een dergelijke motie komt slechts in behandeling indien zij is ondertekend door ten minste een tiende van de Leden van de Nationale Vergadering. De stemming kan slechts plaatsvinden achtenveertig uur nadat de motie is ingediend. Alleen de stemmen die vóór de motie van afkeuring zijn uitgebracht, worden geteld; de motie kan slechts worden aangenomen met een meerderheid van stemmen van de Leden van de Nationale Vergadering. Indien de motie van afkeuring wordt verworpen, kunnen de ondertekenaars tijdens dezelfde zitting niet opnieuw een dergelijke motie voorstellen, behalve in het in de volgende alinea voorziene geval. De Minister-President kan, na beraadslaging in de Ministerraad, namens de Regering tegenover de Nationale Vergadering de vertrouwenskwestie stellen -met betrekking tot een in stemming te brengen tekst. In dat geval wordt de tekst geacht te zijn aangenomen, tenzij een motie van afkeuring, in-gediend binnen vierentwintig uur nadien, na stemming wordt aanvaard op de wijze als in de voorgaande alinea is bepaald. De Minister-President is bevoegd de Senaat om goedkeuring van een verklaring inzake algemeen beleid te vragen.

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 14225 (R 1051), nr. 8

Artikel 28 Grondwet Ierland

Airteagal 28 (ar leanüint) 4. 1° Ta an Rialtas f reagrach do Dhail Éireann. 2° I gcomhüdaras a thioefaidh an Rialtas Ie chéile agus a ghnfomhóid, agus taid go léir Ie chéile freagrach insna Rannaibh Stait a riartar ag comhaltafbh an Rialtais. 3° Nf folair don Rialtas Meastachain ar Fhaltas an Stait agus Meastachain ar Chaitheamh Airgid an Stait d'ullmhü i gcomhair gach bliana airgeadais, agus iad do chur os comhair Dhail Éireann chun a mbreathnuithe.

Engelse vertaling

Article 28 (continued) 4. 1° The Government shall be responsible to Dail Éireann. 2° The Government shall meet and act as a collective authority, and shall be collectively responsible for the Departments of State administered by the members of the Government. 3° The Government shall prepare Estimates of the Receipts and Estimates of the Expenditure of the State for each financial year, and shall present them to Dail Éireann for consideration.

Nederlandse vertaling

Artikel 28 (vervolg) 4. 1. De Regering is verantwoordelijk tegenover het Parlement (Dhail Éireann). 2. De Regering komt bijeen en treedt op als één enkel gezagsorgaan; zij is in haar geheel verantwoordelijk voor de departementen die door de leden van de Regering worden geleid. 3. De Regering stelt voor ieder boekjaar een begroting op van de inkomsten en uitgaven van de Staat, en legt deze ter overweging voor aan het Parlement (Dhail Éireann).

Artikel 64 Grondwet Italië

Art. 64 Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamanto a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Engelse vertaling

Art. 64 Each Chamber drafts its own Standing Orders by an absolute majority of its members. Sittings are open to the public; nevertheless each of the two Chambers and Parliament in joint session may decide to assemble in private. The decisions of each Chamber and of Parliament are not valid unless the majority of the members are present, and unless they are voted by a majority of the members present, save where the Constitution provides for a special majority.

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 14225 (R 1051), nr. 8

Members of the Government, even if they are not members of the Chambers, are entitled to attend meetings and are obliged to be present if called upon. They have a right to be heard whenever they request this right.

Nederlandse vertaling

Art. 64 Elke Kamer stelt haar eigen reglement op bij absolute meerderheid van heer leden. De vergaderingen worden in het openbaar gehouden; zowel elk der beide Kamers als het Parlement in verenigde vergadering kunnen evenwel besluiten om te beraadslagen met gesloten deuren. De besluiten van elke Kamer en van het Parlement zijn niet geldig als de meerderheid van haar leden niet tegenwoordig is, en die besluiten niet aangenomen zijn door de meerderheid van de stemmende leden, tenzij de Grondwet een speciale meerderheid voorschrijft. De leden van de Regering hebben, ook al maken zij geen deel uit van de Kamers, het recht ter vergadering tegenwoordig te zijn en desgevraagd zijn zij daartoe verplicht. Zij hebben het recht om te worden gehoord te allen tijde dat zij hierom vragen.

Artikel 80 Grondwet Luxemburg

Art. 80. Les membres du Gouvernement ou les commissaires qui les remplacent ont entree dans la Chambre, et doivent être entendus quand ils Ie demandent. La Chambre peut demander leur présence.

Engelse vertaling

Art. 80. The members of the Government or the Commissioners who replace them have the right of admission to the House and must be heard when they so demand. The House may require their présence.

Nederlandse vertaling

Art. 80. De leden van de Regering of de gevolmachtigden die hen vertegenwoordigen, hebben toegang tot de Kamer; zij dienen te allen tijde te worden gehoord, wanneer zij daarom verzoeken. De Kamer kan hun aanwezigheid vorderen.

Grondwet Zweden, hoofdstuk 12, artikel 5

5 §. Riksdagsledamot fêr, enligt bestammelser i riksdagsordningen, framstalla interpellation eller frêga till statsrêd i angelagenhet som angêr dennes tjansteutövning.

Engelse vertaling

Art. 5. Any memberof the Riksdag may, according to provisionsto be laid down in the Riksdag Act, submit an interpellation or put a question to a minister in any matter concerning the minister's performance of his duties.

Nederlandse vertaling

leder lid van de Rijksdag kan, overeenkomstig de bepalingen van de Rijksdagwet, een interpellatie of vraag richten tot een minister over iedere aangelegenheid welke de uitoefening van diens functie betreft.

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 14225 (R 1051), nr. 8

 
 
 

2.

Meer informatie