Nota van wijzigingen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 9

NOTA VAN WIJZIGINGEN Ontvangen 26 juni 1979

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 3.1.11 wordt na «Grondwet» ingevoegd: en een getrouwe vervulling van hun ambt. B. In artikel 3.1.14 wordt het vierde lid als volgt gelezen: 4. De wet stelt de zittingsduur van een na ontbinding optredende Tweede Kamer vast; de termijn mag niet langer zijn dan vijf jaren. De zittingsduur van een na ontbinding optredende Eerste Kamer eindigt op het tijdstip waarop de zittingsduur van de ontbonden kamer zou zijn geëindigd.

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel Tweede Kamer, zitting 1978-1979,14222, nr. 9

 
 
 

2.

Meer informatie