Amendementen van het lid Verbrugh - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 12

AMENDEMENTEN VAN HET LID VERBRUGH

Ontvangen 15 maart 1979

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

I In artikel II wordt in artikel 7.7 in plaats van «die geen Nederlander zijn» gelezen: die geen nationaliteit bezitten.

In artikel III wordt in artikel A 7.7 in plaats van «die geen Nederlander zijn» gelezen: die geen nationaliteit bezitten.

Toelichting Van statenloze ingezetenen mag worden aangenomen dat zij geen conflict van wettelijke loyaliteiten zullen ondervinden als zij kiesrecht uitoefenen voor de raad van de gemeente waar zij wonen. Er bestaan daarom zeer weinig formele bezwaren tegen de toekenning van het bedoelde kiesrecht.

Verbrugh Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13991, nr. 12

 
 
 

2.

Meer informatie