Amendementen van het lid Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 11

AMENDEMENTEN VAN HET LID BRINKHORST Ontvangen 23 februari 1979

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

In artikel II wordt in artikel 7.7 vóór «van de gemeenteraad» telkens ingevoegd: van provinciale staten en.

In artikel III wordt in artikel A 7.7 vóór «van de gemeenteraad» ingevoegd: van provinciale staten en.

Toelichting Zie de nota naar aanleiding van het eindverslag: «de afweging die thans dient plaats te hebben behoeft alleen maar betrekking te hebben op de vraag of men de belemmering die de bestaande grondwet bevat wenst weg te nemen» (blz. 2).

Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13991, nr. 11

 
 
 

2.

Meer informatie