Nota van wijzigingen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling inzake de mogelijkheid kiesrecht voor de gemeenteraad te verlenen aan ingezetenen die geen Nederlander zijn

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 9

NOTA VAN WIJZIGINGEN Ontvangen 22 december 1978

Het onder artikel II voorgesteld artikel 7.7 wordt als volgt gewijzigd:

De punt aan het slot wordt veranderd in een komma. Toegevoegd wordt: mits zij tenminste voldoen aan de vereisten die gelden voor ingezetenen die tevens Nederlander zijn.

Toelichting De oorspronkelijk voorgestelde redactie liet de mogelijkheid open dat voor wat betreft het actief en passief kiesrecht de beperkingen die gesteld zijn ten aanzien van Nederlandse ingezetenen niet eveneens zouden gelden voor niet-Nederlandse ingezetenen. Deze mogelijkheid is na de aangebrachte wijziging niet meer aanwezig. De toegevoegde zinsnede laat onverlet de mogelijkheid dat de wetgever ten aanzien van niet-Nederlandse ingezetenen meer eisen stelt dan met betrekking tot de Nederlanders, zoals bij voorbeeld de eis van een minimumverblijfsduur hier te lande.

De Minister-President, Ministervan Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13991, nr. 9

 
 
 

2.

Meer informatie