Amendementen van het lid Van der Spek - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten AMENDEMENTEN VAN HET LID VAN DER SPEK

Ontvangen 27 februari 1979

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

In artikel II wordt artikel 7.6, eerste lid, als volgt gewijzigd:

I In de eerste volzin wordt in plaats van «achttien jaar» gelezen: zestien jaar.

De tweede volzin wordt als volgt gelezen: De leden van de provinciale staten en van de gemeenteraad dienen ingezetenen van de provincie onderscheidenlijk de gemeente te zijn en de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt.

Toelichting Ondergetekende is van mening dat het actieve kiesrecht dient te worden verlaagd tot zestien jaar.

Van der Spek

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13990, nr. 27

 
 
 

2.

Meer informatie