Amendementen van het lid Van der Spek - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten AMENDEMENTEN VAN HET LID VAN DER SPEK

Ontvangen 27 februari 1979

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

In artikel II wordt artikel 7.6, eerste lid, als volgt gewijzigd:

I In plaats van «door de Nederlanders, tevens ingezetenen» wordt gelezen: door de ingezetenen.

De woorden «en niet op grond van artikel 3.1.5, tweede lid, van het kiesrechtzijn uitgesloten» vervallen.

De tweede volzin vervalt.

Toelichting Ondergetekende is van mening dat in de Grondwet zelf het kiesrecht van alle ingezetenen dient te worden opgenomen. Het opnemen van de mogelijkheid van het wettelijk regelen van het kiesrecht van ingezeten niet-Nederlanders is te vaag en geeft te weinig garantie. Bij aanneming van dit amendement zal wetsontwerp 13991 overbodig worden. Voordat de grondwetswijziging in werking treedt, zal ten gevolge van dit amendement het statuut moeten worden aangepast.

Van der Spek

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13990, nr. 26

 
 
 

2.

Meer informatie