Amendement van het lid Faber - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr.23

AMENDEMENT VAN HET LID FABER Ontvangen 22 februari 1979

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

In artikel II wordt artikel 7.9 als volgt gewijzigd:

I In het tweede lid vervalt de tweede volzin.

II Na het tweede lid worden twee nieuwe leden ingevoegd, luidende:

  • Besluiten van deze besturen kunnen slechts aan voorafgaand toezicht worden onderworpen in bij of krachtens de wet te bepalen gevallen. 4. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden bij Koninklijk besluit wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Faber

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 13990, nr. 23

 
 
 

2.

Meer informatie