Amendement van het lid Faber - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

AMENDEMENT VAN HET LID FABER Ontvangen 22 februari 1978

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt na artikel 7.5 een nieuw artikel 7.5a ingevoegd, luidende:

Artikel 7.5a

Behoudens in de gevallen bedoeld in artikel 7.1, kan de toekenning van bevoegdheden, als bedoeld in artikel 7.2, eerste lid, aan andere organen dan die, genoemd in artikel 7.3, alleen door provinciale staten onderscheidenlijk de gemeenteraad geschieden.

Faber Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13990, nr. 22

 
 
 

2.

Meer informatie