Amendement van het lid Faber - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

AMENDEMENT VAN HET LID FABER Ontvangen 22 februari 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt aan artikel 7.3 een derde lid toegevoegd, luidende: 3. De commissaris van de Koning en de burgemeester zijn voorzitter van de vergaderingen van provinciale staten onderscheidenlijk de gemeenteraad.

Faber Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13990, nr. 21

 
 
 

2.

Meer informatie