Amendementen van het lid Faber - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 19

AMENDEMENTEN VAN HET LID FABER Voorgesteld 22 februari 1979

De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor:

In artikel II wordt artikel 7.2, eerste lid, als volgt gewijzigd:

I In de eerste volzin wordt in plaats van «inzake openbare belangen» gelezen: inzake hun huishouding.

II De tweede volzin vervalt.

Faber

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13990, nr. 19

 
 
 

2.

Meer informatie