Amendement van het lid Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 17

AMENDEMENT VAN HET LID BRINKHORST

Ontvangen 22 februari 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt artikel 7.8 als volgt gelezen: Artikel 7.8

De aanwijzing van de commissaris van de Koning en van de burgemeester geschiedt volgens regels bij de wet te stellen.

Toelichting In een tijd van versnelde maatschappelijke en dus ook bestuurlijke ontwikkelingen, met name ook op het gebied van de bestuurlijke (re)organisatie is het meer de taak van de wetgever dan van de grondwetgever om de wijze van benoeming te regelen. Er wordt voorts op gewezen dat de benoeming van talloze voorzitters van andere bestuursorganen dan van provincie en gemeente, zoals bijvoorbeeld de voorzitters van de Rijnmondraad en de Sociaal-Economische Raad en van het Gewest, door de wet geregeld wordt.

Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 13990, nr. 17

 
 
 

2.

Meer informatie