De stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Sta t... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 16 december 1980 orde 2

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Sta ten-Generaal (14222). De Voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen. D De heer Feij (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Bij de Nota grondwetsherziening is vastgesteld, dat aan de positie Eerste Kamer 16 december 1980

Ingekomen stukken Grondwet

271

en bevoegdheden van de Eerste Kamer niet zal worden getornd, noch naar geschreven noch naarongeschreven recht. In het voorliggende wetsontwerp is zulks intussen toch geschied. Hoewel ons stelsel van wetgeving niet voorziet in overleg tussen beide Kamers mag de gang van zaken nu niet bevorderlijk geacht worden voor de goede verhoudingen tussen beide Kamers, hetgeen mijn fractie unaniem betreurt. De meerderheid van mijn fractie zal dan ook haar stem niet aan dit wetsontwerp geven. Een minderheid van mijn fractie is met de Regering van mening dat, hoewel dit wetsontwerp een wijziging brengt in de voor de Eerste Kamer geldende regels ten aanzien van haartaken en bevoegdheden, deze wijziging niet van dien aard moet worden geacht, dat hiermee de positie van de Eerste Kamer op onaanvaardbare wijze wordt aangetast. Deze leden zullen, zij het met moeite, hun stem aan dit wetsontwerp geven.

De uitslag van de stemming is, dat 35 leden vóór hebben gestemd en 35 leden tegen. Vóór hebben gestemd de leden: Post, Maaskant, Vermeer, Schinck, Versloot, d'Ancona, Kloos, Zoon, Kolthoff, Van den Bergh, Uijen, Van der Meer, Nagel, Simons, Steigenga-Kouwe, Van Waterschoot, Mol, De Rijk, Ermen, Tummers, Derks, Van Veldhuizen, Feij, Glastra van Loon, Van Tets, Vogt, Van de Zandschulp, Wiebenga, Van Krimpen, Vis, Umkers, Zoutendijk, Oskamp, Vonk-van Kalkeren B. de Gaay Fortman.

Tegen hebben gestemd de leden: Franssen, Kaland, Terwindt, Van Dalen, Andriessen, Von Meijenfeldt, F. C. de Jong, Van der Werff, Tjeerdsma, De Vries, Van Kuik, Netjes, Meuleman, Van Soest-Jansbeken, Van der Jagt, W. F. de Gaay Fortman, Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Van Hemerttot Dingshof, Heijne Makkreel, Vrouwenvelder, Christiaanse, G. de Jong, Schlingemann, Vonhoff-Luijendijk, Schreurs, Van Boven, Groensmit-van der Kallen, Van der Werf-Terpstra, Achterstraat, Diepenhorst, Schouten, Van Hulst, Baas, Oudenhoven en de Voorzitter. De Voorzitter: Artikel 39 van het Reglement van Orde schrijft voor, dat bij het staken van de stemmen het nemen van een beslissing wordt uitgesteld tot een volgende vergadering. Ik zal straks in het College van Senioren overleggen, welke die volgende vergadering is.

 
 
 

2.

Meer informatie