Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen: eerste ontmoeting van multi-stakeholderplatform op hoog niveau van de Commissie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 11 januari 2018.

Het multi-stakeholderplatform op hoog niveau van de Commissie over de follow-up van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in de EU is voor het eerst bijeengekomen op woensdag 10 januari.

De start van dit platform weerspiegelt een nieuwe aanpak die verschillende belanghebbenden bijeenbrengt om de werkzaamheden van de Commissie te ondersteunen. Vertegenwoordigers van de academische wereld, niet-gouvernementele organisaties, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Europees Comité van de Regio's kwamen bijeen om steun en advies te geven aan de Commissie bij het uitvoeren van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen op EU-niveau. Internationale organisaties zoals de Wereldbank, de Verenigde Naties en het Europees netwerk voor duurzame ontwikkeling (ESDN) namen deel als waarnemer.

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor betere regelgeving, inter-institutionele betrekkingen, de rechtsstaat en het Handvest van de grondrechten, voorzitter van het platform, zei hierover het volgende: "Duurzaamheid is een Europees onderscheidingsteken, en duurzame ontwikkeling vormt de kern van de agenda van de Europese Commissie. Wij moeten van onderaf aan beginnen en gebruik maken van de kennis en vaardigheden van een breed spectrum belanghebbenden om onze economieën en samenlevingen nieuwe vorm te geven. Het multi-stakeholderplatform is een kans voor deskundigen om samen te komen en van elkaar te leren. Ik kijk ernaar uit nauw samen te werken om de visie en de instrumenten te ontwikkelen die wij nodig hebben om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken."

Vicevoorzitter Jyrki Katainen, belast met banen, groei, investeringen en concurrentievermogen, voegde hieraan toe: "De circulaire economie en duurzame financiering zijn voorbeelden van een innovatieve en Europese manier om ervoor te zorgen dat onze investeringen niet alleen voor economische groei zorgen, maar dat zij tegelijk nieuwe voordelen voor onze planeet en onze burgers opleveren. De ervaring van de leden van het platform zal ons helpen tastbare resultaten te boeken voor een strategie voor duurzame groei na 2020."

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling werden door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 25 september 2015 aangenomen. Zij vormen een compleet actieplan dat de Europese Unie met al haar partners deelt, en dat in alle werkzaamheden van de Commissie wordt doorgetrokken.

Door het samenbrengen van een diverse groep deskundigen met verschillende achtergronden en kennisgebieden, vormt dit multi-stakeholderplatform een aanvulling op de deskundigheid die bij de Commissie zelf aanwezig is en biedt het een forum voor de uitwisseling van beste praktijken op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau.

Om de transparantie te vergroten en het proces open te stellen voor alle burgers, wordt het publiek verzocht suggesties voor een succesvolle follow-up van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in te dienen, die vervolgens zullen worden toegezonden aan de leden van het platform. Het platform zal de Commissie ook bijstaan bij de voorbereiding van de selectieprocedure voor een jaarlijkse duurzaamheidsprijs.

De leden van het platform zijn tijdens hun eerste vergadering overeengekomen om te werken aan een gezamenlijke bijdrage aan de discussienota van de Commissie "Naar een duurzaam Europa in 2030", die werd aangekondigd in het werkprogramma van de Commissie voor 2018 en later dit jaar zal worden goedgekeurd.

Deze discussienota maakt deel uit van het debat over de toekomst van Europa dat door de Commissie in 2017 is opgestart. De leden van het platform stelden tevens een aantal prioriteiten vast voor toekomstige discussie, zoals het doortrekken van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in de context van het meerjarig financieel kader, en manieren om inclusieve en duurzame groei te genereren, toe te zien op de geboekte vooruitgang en erover te rapporteren.

Over het algemeen waren de leden het erover eens dat het platform de Commissie moet helpen de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in de Europese context toe te passen.

Achtergrond

De door de Commissie op 22 november 2016 goedgekeurde mededeling "Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst", kondigde de lancering aan van een multi-stakeholderplatform, onder leiding van eerste vicevoorzitter Timmermans, om een rol te spelen in de follow-up en uitwisseling van beste praktijken voor de uitvoering van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.

De Commissie stelde het besluit tot oprichting van het platform op 22 mei 2017 vast en publiceerde op dezelfde datum een oproep tot het indienen van sollicitaties waarop meer dan 160 personen hebben geantwoord. Voor het platform werden 30 leden geselecteerd, een evenwichtige mix van belanghebbenden, waaronder ngo's, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de academische wereld die op economisch, sociaal en milieugebied actief zijn en ook oog hebben voor de interne en externe dimensie van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen.

De 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen en de daarmee verband houdende 169 streefdoelen hebben een mondiaal karakter, zijn universeel toepasbaar en hangen onderling samen. Alle landen, zowel ontwikkelingslanden als geïndustrialiseerde landen, hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken.

De EU maakt op twee fronten werk van de Agenda 2030. In de eerste plaats door de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen volledig te integreren in het Europese beleidskader en de huidige prioriteiten van de Commissie. Ten tweede door na te denken over onze visie op langere termijn en de essentie van de sectorale beleidslijnen na 2020.

Meer informatie

EU-aanpak van duurzame ontwikkeling

Het multi-stakeholder platform over de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen

De leden van het platform

Monitoring van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in Europa

Lijst van de leden van het stakeholder-platform

Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen

Intentieverklaring over het werkprogramma van de Commissie voor 2018

IP/18/82

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail