Motie van het lid Wiebenga C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden, waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokke, alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Zitting 1979-1980 Nr. 11c

13995

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken, alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen MOTIE VAN HET LID WIEBENGA CS.

Voorgesteld 22 april 1980

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; overwegende, dat wetsontwerp 13992 ertoe strekt het mogelijk te maken, dat de wet andere territoriale openbare lichamen in plaats van bestaande provincies of gemeenten kan instellen;

dat provincies en gemeenten, hoe ook een eventuele reorganisatie van het binnenlands bestuur haar beslag zal krijgen, in stand dienen te blijven;

verzoekt de Regering wetsontwerp 13992 in te trekken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiebenga Kaland Feij Letschert HeijneMakkreel Eerste kamer, zitting 1979-1980,13995, nr. 11c

 
 
 

2.

Meer informatie