Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Sociaal Beleid en Volksgezondheid), 21-22 juni 2018 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op donderdag 21 juni 2018, 21:01.

Videobeelden van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Werkgelegenheid en Sociaal Beleid) van 21 juni 2018 in Luxemburg.

Voornaamste resultaten

Werkgelegenheid en sociaal beleid - 21 juni

Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels

De Raad bepaalde zijn onderhandelingsstandpunt (algemene oriëntatie) ten aanzien van de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (herziening van Verordeningen 883/2004 en 987/2009).

Vijf onderwerpen staan centraal in het voorstel voor een wijzigingsverordening: werkloosheidsuitkeringen, prestaties bij langdurige zorg, toegang tot sociale uitkeringen voor economisch niet-actieve personen, gezinsbijslagen en toepasselijke wetgeving voor gedetacheerde werknemers en personen die in 2 of meer lidstaten werken. Daarnaast bevat het voorstel een aantal kleinere wijzigingen.

Op basis van dit mandaat zal het voorzitterschap van de Raad de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen zodra dit zijn standpunt heeft aangenomen.

Om ervoor te zorgen dat het vrije verkeer van personen in de praktijk ook echt werkt, is het cruciaal dat de socialezekerheidsstelsels gecoördineerd worden. Met de herziening zorgen wij ervoor dat de regels duidelijker, eerlijker en gemakkelijker te handhaven worden.

Biser Petkov, Minister van Arbeid en Sociaal Beleid van Bulgarije

Coördinatie van de socialezekerheidsstelsels: Raad bereikt algemene oriëntatie (persmededeling, 21/06/2018)

Evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers

De Raad bereikte overeenstemming over zijn onderhandelingsstandpunt (algemene oriëntatie) voor de richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.

Het doel van dit voorstel is om regelingen voor het verzoenen van werk en privéleven, zoals verlofregelingen en flexibele werkregelingen voor ouders en mantelzorgers, beter toegankelijk te maken. Het moet ervoor zorgen dat mannen meer gebruikmaken van verlof om gezinsredenen, en zal daarmee leiden tot meer arbeidsparticipatie van vrouwen.

Op basis van dit mandaat zal het voorzitterschap van de Raad de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen zodra dit zijn standpunt heeft aangenomen.

Verlof en flexibel werk voor ouders en mantelzorgers: Raad eens over algemene oriëntatie inzake richtlijnvoorstel evenwicht werk en privéleven (persmededeling, 21/06/2018)

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Raad bepaalt zijn onderhandelingsstandpunt (algemene oriëntatie) over de richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze ontwerprichtlijn speelt in op uitdagingen als gevolg van ontwikkelingen in de wereld van het werk, zoals een toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt.

Op basis van dit mandaat zal het voorzitterschap van de Raad de onderhandelingen met het Europees Parlement beginnen zodra dit zijn standpunt heeft aangenomen.

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: Raad bereikt algemene oriëntatie (persmededeling, 21/06/2018)

Detachering van werknemers

De Raad heeft de herziene detacheringsrichtlijn aangenomen. De richtlijn moet leiden tot eerlijke beloning en een gelijk speelveld tussen detacherende en lokale bedrijven in het ontvangende land, zonder afbreuk te doen aan het vrije verkeer van diensten.

Detachering van werknemers: Raad neemt richtlijn aan (persmededeling, 21/06/2018)

Videobeelden van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Volksgezondheid), van 22 juni 2018 in Luxemburg.

De toekomst van de volksgezondheid in de EU

De ministers bespraken de toekomst van de volksgezondheid in de EU. De lidstaten benadrukten dat EU-optreden ter bevordering van de volksgezondheid met name nuttig is als er een grensoverschrijdende dimensie is, of ter verbetering van nationale maatregelen aan de hand van uitwisseling van goede praktijken. Zij gaven meerdere gebieden aan waarop EU-samenwerking van nut kan zijn voor de lidstaten, zoals de uitwisseling van goede praktijken op het gebied van preventie en niet-overdraagbare ziektes, grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, patiëntveiligheid, antimicrobiële resistentie (AMR), e-gezondheid, onderzoek, en samenwerking tussen gespecialiseerde centra of vrijwillige samenwerking tussen groepen van lidstaten rond onderwerpen die hen aanbelangen.

De EU moet zichtbaarder zijn op beleidsgebieden die rechtstreekse voordelen bieden voor de bevolking, zoals het gezondheidsbeleid. De bespreking van vandaag toonde duidelijk aan op welke gebieden samenwerking op Europees niveau een meerwaarde kan betekenen. Wij hebben ook een kader geschetst voor toekomstige actie: een gezondheidsbeleid dat wordt aangestuurd door de lidstaten, binnen een kader dat de mensen ten goede komt en de levenskwaliteit op ons continent verzekert.

Kiril Ananiev, Minister van Volksgezondheid van Bulgarije

Volksgezondheid - 22 juni

Evaluatie van gezondheidstechnologie

De ministers hielden een debat over de voorgestelde verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en gaven richtsnoeren over mogelijke manieren om de huidige samenwerking te verbeteren. De besprekingen waren gericht op de keuze tussen een verplichte aanpak en een meer vrijwillige aanpak met grotere flexibiliteit voor de lidstaten. Het voorzitterschap concludeerde dat uit het debat een overwegende voorkeur voor een vrijwillige aanpak bleek, waarvoor alternatieve oplossingen zouden moeten worden besproken, en gaf aan dat de besprekingen in de Raad tijd in beslag zullen nemen.

Conclusies over "Gezonde voeding voor kinderen: de gezonde toekomst van Europa"

De Raad nam conclusies aan over "Gezonde voeding voor kinderen: de gezonde toekomst van Europa".

Ongezonde voeding is een (vermijdbare) risicofactor voor ernstige chronische ziekten. Daarom zijn de conclusies gericht op de bevordering van gezondere voeding voor kinderen, een van de beste investeringen met het oog op een jonge en gezonde Europese generatie.

Conclusies van de Raad over "Gezonde voeding voor kinderen: de gezonde toekomst van Europa"

Verordening 726/2004, onderdeel van het veterinair pakket

Minister Ananiev lichtte ook de succesvolle beëindiging van de onderhandelingen over de wijzigingen aan Verordening 726/2004 als onderdeel van het veterinair pakket toe. Het dossier was een prioriteit voor het Bulgaarse voorzitterschap. Het akkoord omvat een aantal wijzigingen, zoals de goedkeuring van de vergoedingen aan het Europees Geneesmiddelenbureau via de gewone wetgevingsprocedure, een duidelijke nadruk op de noodzaak van een "één gezondheid"-benadering inzake AMR en de gelijktijdige "lissabonisering" (aanpassing aan het Verdrag van Lissabon) van bepalingen in verwante wetgeving.

Informatie over de zitting

Op 21 juni staan sociale zaken op de agenda en op 22 juni het gezondheidsbeleid.

Zitting nr. 3625

Luxemburg

21-22 juni 2018

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Voorlopige agenda Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Indicatief programma

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden van de zitting

Stemuitslagen zitting


1.

Relevante EU dossiers