Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, 6-7 december 2018 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 7 december 2018, 14:00.

Voornaamste resultaten

Videobeelden van de Raad Volksgezondheid van 7 december 2018

Punten in verband met volksgezondheid - 7 december 2018

De Raad heeft een aanbeveling aangenomen over betere samenwerking bij de bestrijding van ziektes die door vaccinatie kunnen worden voorkomen.

De vaccinatiegraad loopt in de EU sterk uiteen. We moeten van elkaar leren en samenwerken bij het aanpakken van de terughoudendheid tegenover vaccins. We moeten onze burgers tevens correct informeren over de voordelen van vaccinatie.

Beate Hartinger‑Klein, Oostenrijks minister van Arbeid, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Consumentenbescherming

Het document schetst een aantal maatregelen die de lidstaten en de Commissie binnen hun respectieve bevoegdheden zouden moeten nemen, met name wat betreft vaccinatieplannen, het opzetten van een Europees systeem voor de uitwisseling van informatie over vaccinatie, het monitoren van de voordelen en risico's van vaccinaties en het versterken van het vaccinaanbod, alsmede wat betreft communicatie- en onderwijsactiviteiten in verband met de voordelen van vaccinatie en het tegengaan van terughoudendheid tegenover vaccins.

Aanbeveling van de Raad over betere samenwerking bij de bestrijding van ziektes die door vaccinatie kunnen worden voorkomen

De ministers wisselden tevens van gedachten over "het bestrijden van de terughoudendheid tegenover vaccins op EU- en nationaal niveau: uitdagingen en kansen in een gedigitaliseerde wereld". Het debat werd gehouden aan de hand van een oriënterende nota van het voorzitterschap, waarin de ministers werd gevraagd beste praktijken voor een betere vaccinatiegraad te delen, na te gaan hoe desinformatie over vaccins en vaccinatie kan worden bestreden, vooral op het internet, en aan te geven waaraan volgens hen de verschillen tussen de lidstaten qua terughoudendheid tegenover vaccins te wijten zijn.

Bestrijding van de terughoudendheid tegenover vaccins op EU- en nationaal niveau: uitdagingen en kansen in een gedigitaliseerde wereld

Diversen

De ministers namen nota van een voortgangsverslag van het voorzitterschap over het verordeningsvoorstel betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie. Het voorstel van de Commissie schept een kader waarbinnen de instanties van de lidstaten de relatieve klinische doeltreffendheid van bepaalde geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gezamenlijk kunnen evalueren op EU-niveau.

Voorstel voor een verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU - Informatie van het voorzitterschap

De Commissie presenteerde de ministers de belangrijkste bevindingen van haar verslag "Health at a Glance: Europe 2018". Met dit verslag lanceerde de Commissie op 22 november 2018 de tweede cyclus betreffende de gezondheidstoestand in de EU. Het verslag bevat vergelijkende analyses van de gezondheidstoestand van de EU-burgers en de prestaties van de gezondheidsstelsels van de 28 EU-lidstaten, 5 kandidaat-lidstaten en 3 EVA-landen.

Gezondheidstoestand in de EU - Informatie van de Commissie

De Commissie gaf informatie over de uitvoering van Richtlijn 2011/62/EU inzake vervalste geneesmiddelen, waarmee op 9 februari 2019 een begin moet worden gemaakt. Vanaf die datum zullen marktdeelnemers in de hele toeleveringsketen, met inbegrip van apotheken en ziekenhuizen, geneesmiddelenverpakkingen moeten scannen om de authenticiteit ervan te controleren.

Uitvoering van Richtlijn 2011/62/EU inzake vervalste geneesmiddelen - Informatie van de Commissie

Het aantredende Roemeense voorzitterschap stelde zijn werkprogramma op het gebied van volksgezondheid voor.

Videobeelden van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 6 november 2018

Punten in verband met werkgelegenheid en sociaal beleid - 6 december 2018

De Raad bereikte een voorlopig standpunt (algemene oriëntatie) over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (European Labour Authority - ELA). Met deze verordening, die de Commissie in maart van dit jaar heeft voorgesteld, wordt beoogd een nieuw orgaan op te richten dat de lidstaten moet ondersteunen bij de toepassing van EU‑wetgeving op het gebied van grens­overschrijdende arbeids­mobiliteit en de coördinatie van de sociale zekerheid, met inbegrip van het vrije verkeer van werknemers, de detachering van werknemers en uiterst mobiele diensten.

Ik ben tevreden met de algemene oriëntatie die wij vandaag over de ELA hebben bereikt. Het voorstel zorgt ervoor dat bij de oprichting van een doeltreffend orgaan om de lidstaten te helpen bij de uitvoering van de EU-wetgeving op het gebied van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en sociale coördinatie, een goed evenwicht wordt bewaard met de nationale bevoegdheden.

Beate Hartinger‑Klein, Oostenrijks minister van Arbeid, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Consumentenbescherming

Voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit - algemene oriëntatie

De ministers hielden ook een oriënterend debat over het Europees Semester 2019, aan de hand van een oriënterende nota van het voorzitterschap.

Oriënterende nota van het voorzitterschap

In het kader van dat debat presenteerde de Commissie de volgende documenten:

de jaarlijkse groeianalyse

het waarschuwingsmechanismeverslag

het ontwerp van gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid

een ontwerpaanbeveling van de Raad over het economisch beleid van de eurozone

De Raad keurde zijn bijdrage aan de sociale en werkgelegenheidsaspecten van de aanbeveling goed

Europees Semester 2019 Aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone- Goedkeuring van de bijdrage inzake de sociale en werkgelegenheidsaspecten

De ministers keurden de kernboodschappen van het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO) en het Comité voor sociale bescherming (SPC) goed na de thematische evaluaties van de "sociale aspecten van digitalisering" en "digitalisering en robotisering van het werk".

Thematische evaluaties over de "sociale aspecten van digitalisering" en "digitalisering en robotisering van het werk"

Zij hechtten tevens hun goedkeuring aan de kernboodschappen van het EMCO over de uitvoering van de aanbeveling betreffende langdurige werkloosheid.

Uitvoering van de aanbeveling betreffende langdurige werkloosheid: kernboodschappen van het EMCO

De Raad bepaalde zijn voorlopig standpunt (algemene oriëntatie) betreffende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.

Het voorstel waarover vandaag een akkoord is bereikt, is een belangrijke nieuwe stap voor de bescherming van de gezondheid van werknemers in de EU. Deze richtlijn zal de arbeidsomstandigheden voor miljoenen burgers aanzienlijk verbeteren en zal tienduizenden gevallen van slechte gezondheid voorkomen.

Beate Hartinger‑Klein, Oostenrijks minister van Arbeid, Sociale Zaken, Volksgezondheid en Consumentenbescherming

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

De ministers bereikten een politiek akkoord over een voorstel voor een aanbeveling van de Raad met betrekking tot de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen.

Tijdens de lunch hielden de ministers een debat over het volgende onderwerp: "MFK-investeringen in mensen: bijdrage van de EU-fondsen en -programma's tot convergentie, rechtvaardigheid en concurrentievermogen." Uitgangspunt voor het debat was een oriënterende nota van het voorzitterschap

Oriënterende nota van het voorzitterschap

De Raad nam tevens nota van een voortgangsverslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). Doel van het voorstel is ervoor te zorgen dat het EFG ook na 2020 operationeel blijft.

Voorstel voor een verordening betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

De ministers bespraken conclusies over gendergelijkheid, jeugdzaken en digitalisering.

Het voorzitterschap concludeerde dat de tekst de steun had van 26 delegaties, waaronder het voorzitterschap.

De conclusies werden opgesteld in het kader van de jaarlijkse evaluatie van de uitvoering van het actieprogramma van Peking door de EU en haar lidstaten.

Gendergelijkheid, jeugdzaken en digitalisering - Conclusies van het voorzitterschap Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

De ministers namen tevens nota van een voortgangsverslag over het voorstel voor een richtlijn inzake gelijke behandeling. Het voorstel heeft betrekking op godsdienst en overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele gerichtheid. Het beoogt een leemte in de EU-wetgeving op te vullen door de bescherming tegen discriminatie uit te breiden tot andere gebieden dan werkgelegenheid, zoals de toegang tot goederen en diensten.

Voortgangsverslag over het voorstel voor een richtlijn inzake gelijke behandeling

Diversen

De ministers werden door het voorzitterschap en de Commissie geïnformeerd over het resultaat van de tripartiete sociale top (16 oktober 2018, Brussel).

Het voorzitterschap verstrekte ook informatie over de voortgang met een aantal lopende wetgevingsvoorstellen en over de gezamenlijke verklaring over gendergelijkheid als een prioriteit van de Europese Unie vandaag en in de toekomst.

Gezamenlijke verklaring over gendergelijkheid als een prioriteit van de Europese Unie, vandaag en in de toekomst

Het aantredende Roemeense voorzitterschap presenteerde zijn werkprogramma op het gebied van werkgelegenheid en sociaal beleid.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3660

Brussel

6-7 december 2018

Vooraf (documenten)

Indicatief programma

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Achtergrondnota - Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, 06‑07/12/2018 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Deelnemerslijst (werkgelegenheid en sociaal beleid) Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Deelnemerslijst (volksgezondheid) Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden van de zitting