Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Werkgelegenheid en Sociaal Beleid), 15 maart 2019 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad) i, gepubliceerd op vrijdag 15 maart 2019, 18:30.

Videobeelden van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 15 maart 2019

Voornaamste resultaten

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

De ministers hebben een oriënterend debat gehouden over het Europees Semester 2019 op basis van een oriënterende nota van het voorzitterschap met de titel: "De Europese pijler van sociale rechten - een initiatief ter verbetering van de arbeidsmarkt en de sociale­zekerheids­stelsels in de EU".

Oriënterende nota van het voorzitterschap

In de marge van het debat over het Europees Semester keurde de Raad het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid 2019 goed. Conform het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 148, lid 1) moet dit verslag aan de Europese Raad van 21 en 22 maart worden voorgelegd om "de werk­gelegenheids­situatie in de Unie te bezien en ter zake conclusies aan te nemen".

Gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid

In het kader van hetzelfde debat namen de ministers conclusies aan over de jaarlijkse groeianalyse en het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid voor 2019. De conclusies maken deel uit van de voornaamste boodschappen van de Raad Epsco aan de Europese Raad van 21 en 22 maart.

Conclusies over de jaarlijkse groeianalyse en het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid voor 2019

De verbeterende sociale situatie is voor ons allemaal zeer bemoedigend. Binnen de EU zien we nu weer recordniveaus voor de werkgelegenheid, zoals vóór de crisis. Toch mogen wij niet op onze lauweren rusten. Er moet meer worden gedaan om ernstige problemen op te lossen, zoals de significante dispariteiten tussen de lidstaten en de hoge jeugd­werkloosheids­percentages in bepaalde gebieden.

Marius-Constantin Budăi, Minister van Arbeid en Sociale Rechtvaardigheid van Roemenië

In de context van het Europees Semester presenteerde de Commissie de landverslagen voor 2019. Aansluitend op deze presentatie volgt in mei 2019 het Commissievoorstel met de ontwerpen van landspecifieke aanbevelingen.

Lijst van landverslagen

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering

De Raad bereikte een partiële algemene oriëntatie (het standpunt van de Raad) over een voorstel over het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG). Dat moet lidstaten te hulp schieten waar zich onverwachts grote herstructureringen voordoen, met name in verband met de globalisering. In afwachting van verdere vorderingen in de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK), vallen begrotingsaspecten of horizontale bepalingen (d.w.z. bepalingen die alle MFK-voorstellen gemeen hebben) niet onder het Raads­standpunt.

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG)

De ministers hielden een lunchbespreking op basis van een oriënterende nota van het voorzitterschap. Het onderwerp was: "Ontwikkeling van vaardigheden van volwassenen - een prioriteit in de sociaal-economisch veranderende EU".

Oriënterende nota van het voorzitterschap

De Raad hield op basis van een discussienota van het voorzitterschap ook een oriënterend debat over de sociale dimensie van Europa na 2020.

Discussienota

Diversen

Het voorzitterschap en de Commissie gaven toelichting bij de tripartiete sociale top op 20 maart. Het hoofdthema van de top is: "Voor een sterker, verenigd en toekomstgericht Europa".

Het voorzitterschap informeerde de ministers ook over een groot aantal ter tafel liggende wetgevings­voorstellen op het gebied van werkgelegenheid, arbeidswetgeving en gezondheid en veiligheid op het werk:

Richtlijn toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten

Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven

Herziening richtlijn carcinogene of mutagene agentia (derde reeks)

Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

Herziening verordeningen coördinatie socialezekerheidsstelsels (883/04 en 987/09)

De Commissie bracht de ministers op de hoogte van de stand van zaken wat betreft de elektronische uitwisseling van gegevens betreffende de sociale zekerheid (EESSI). De lidstaten moeten de EESSI uiterlijk in juli 2019 hebben ingevoerd.

Elektronische uitwisseling van gegevens betreffende de sociale zekerheid (EESSI): stand van zaken

De voorzitters van respectievelijk het Comité voor de werk­gelegenheid (EMCO) en het Comité voor sociale bescherming (SPC) presenteerden hun werkprogramma's voor 2019 aan de ministers.

Werkprogramma van het Comité voor de werkgelegenheid 2019

Werkprogramma van het Comité voor sociale bescherming 2019

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3679

Brussel

15 maart 2019

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Voorlopige agenda

Indicatief programma

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Videobeelden van de zitting

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


1.

Relevante EU dossiers