35273 - Aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Dit wetsvoorstel werd op 4 september 2019 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren.

 

Dit wetsvoorstel heeft tot doel tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten, het algemeen bestuur, de gemeenteraad, de eilandsraad en het kiescollege wegens zwangerschap en bevalling of ziekte ook mogelijk te maken aan het einde van de zittingsperiode van deze vertegenwoordigende organen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een toezegging van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer bij de beantwoording van schriftelijke vragen van de leden Özütok (GroenLinks), Den Boer (D66) en Van Raak (SP).

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wijzigingswet Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte) en gepubliceerd in het Staatsblad op 4 maart 2020 (Stb. 2020, 77). Een inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd op 13 mei 2020 (Stb. 2020, 137).

2.

Kerngegevens

Ingediend
4 september 2019

Volledige titel
Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. (Kajsa) Ollongren

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel heeft tot doel tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, provinciale staten, het algemeen bestuur, de gemeenteraad, de eilandsraad en het kiescollege wegens zwangerschap en bevalling of ziekte ook mogelijk te maken aan het einde van de zittingsperiode van deze vertegenwoordigende organen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een toezegging van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer bij de beantwoording van schriftelijke vragen van de leden Özütok (GroenLinks), Den Boer (D66) en Van Raak (SP).

Zwangere en zieke leden van de genoemde vertegenwoordigende organen hebben op grond van de Kieswet en de Waterschapswet het recht om tijdelijk ontslag te krijgen, waarbij zij gedurende een vaste termijn van zestien weken worden vervangen. In deze wetten is bepaald dat aan een verzoek tot tijdelijk ontslag niet wordt voldaan, indien het tijdstip waarop het verzoek wordt gedaan ligt binnen een periode van zestien weken voor het einde van de reguliere zittingsduur van het vertegenwoordigend orgaan. Dit houdt in dat in deze periode geen tijdelijk ontslag verleend kan worden en de leden niet (meer) tijdelijk vervangen kunnen worden. Deze beperking vloeit voort uit een aanvaard amendement.

De beperking kan ertoe leiden dat leden gedurende een periode van zwangerschap of ziekte afwezig zijn zonder vervanging, noodgedwongen zitting houden of tegen hun zin in gedwongen (regulier) ontslag te nemen. Dit blijkt in de praktijk op weerstand te stuiten. Zo was het (regulier) ontslag dat een raadslid uit de gemeente Nijmegen had genomen vanwege haar zwangerschap omdat zij geen tijdelijk ontslag meer kon krijgen in de laatste zestien weken van de zittingsperiode van de raad, aanleiding voor de voornoemde Kamervragen over dit onderwerp.

De regering acht het onwenselijk dat een lid geen tijdelijk ontslag kan krijgen in de laatste zestien weken van de zittingsduur van het vertegenwoordigend orgaan. Naast de individuele gevolgen voor het lid kan dit, in voorkomende gevallen, ook gevolgen hebben voor het vertegenwoordigend orgaan en voor de werkdruk van de overige leden van een fractie. De regering draagt er graag aan bij dat deze belasting in een vaak intensieve periode niet verder wordt versterkt door de afwezigheid van een lid wegens zwangerschap of ziekte. Met onderhavig wetsvoorstel stelt zij daarom voor de Kieswet en de Waterschapswet op dit punt te wijzigen.

4.

Documenten

(22 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

S 13 mei 2020, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2020, 137    
Besluit van 27 maart 2020 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 8 februari 2020 tot wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (Stb. 2020, 77) -
 
S 4 maart 2020, bekendmaking wet, Stb. 2020, 77    
Wet van 8 februari 2020 tot wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet tot aanpassing van de regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte -
 
1 28 januari 2020, behandeling, ...; 35273; ...     HEK20192020-18-5
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van het Reglement voor de Griffie voor de Interparlementaire Betrekkingen der Staten-Generaal (CXXXIII); het wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage) (35254); en andere wetsvoorstellen.
vergadering: 28 januari 2020
 
1 22 januari 2020, eindverslag, nr. A     KST35273A
Eindverslag
 
2 20 december 2019, eindtekst,    
Eindtekst
 
2 19 december 2019, behandeling, 35273     HTK20192020-39-3
Afhandeling als hamerstuk van een wetsvoorstel
vergadering: 19 december 2019
 
2 13 december 2019, besluitenlijst, 2019A03363 11    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 12 december 2019 -
vergadering: 12 december 2019
 
2 9 december 2019, agenda procedurevergadering,    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 12 december 2019 -
vergadering: 12 december 2019
 
2 4 december 2019, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST352736
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 30 september 2019, verslag, nr. 5     KST352735
Verslag
 
2 19 september 2019, bijlage bij nr. 3     BLG900146
Advies IPO (bijlage bij 35273,nr.3) -
 
2 19 september 2019, bijlage bij nr. 3     BLG900145
Advies Kiesraad (bijlage bij 35273,nr.3) -
 
2 19 september 2019, bijlage bij nr. 3     BLG900144
Advies VNG (bijlage bij 35273,nr.3) -
 
2 19 september 2019, bijlage bij nr. 3     BLG900143
Advies St. Eustatius (bijlage bij 35273,nr.3) -
 
2 19 september 2019, bijlage bij nr. 3     BLG900142
Advies Bonaire (bijlage bij 35273,nr.3) -
 
2 10 september 2019, besluitenlijst, 2019A03115 16    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 5 september 2019 -
vergadering: 5 september 2019
 
- 3 september 2019, advies Raad van State, 35273    
Advies Afdeling advisering van de Raad van State (blanco)
 
2 3 september 2019, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST352734
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
 
2 3 september 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST352733
Memorie van toelichting
 
2 3 september 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST352732
Voorstel van wet
 
2 3 september 2019, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST352731
Koninklijke boodschap
 
2 2 september 2019, agenda procedurevergadering, 2019A03115 15    
Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 5 september 2019 -
vergadering: 5 september 2019
 

5.

Internetconsultatie

6.

Andere bronnen

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.