35533 - Invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet (eerste lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 17 juli 2020 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren.

 

Het wetsvoorstel regelt dat de tweede lezing van een wetsvoorstel dat de Grondwet wijzigt, voortaan in een gezamenlijke vergadering van de Tweede en Eerste Kamer wordt behandeld. Nu schrijft de Grondwet in zo’n geval goedkeuring door de Eerste Kamer met twee derde meerderheid voor. Het wetsvoorstel voorkomt volgens de regering dat een beperkte minderheid van de Eerste Kamer een grondwetswijziging verhindert die gesteund wordt door een grote meerderheid van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer is immers direct gekozen tijdens verkiezingen, die ook als doel hebben om de invloed van kiezers op die grondwetswijziging mogelijk te maken.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. De nota naar aanleiding van het verslag is uitgebracht op 27 oktober 2020.

2.

Kerngegevens

Ingediend
17 juli 2020

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. (Kajsa) Ollongren

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel beoogt een verbetering aan te brengen in de wijze van behandeling van voorstellen tot herziening van de Grondwet in tweede lezing. Dit voorstel is aangekondigd in het standpunt van het kabinet over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel.1 In het kabinetsstandpunt is een aantal onderdelen van de Grondwet geïdentificeerd die een goede werking van het tweekamerstelsel kunnen verhinderen. Het gaat onder andere om de wijze waarop voorstellen tot wijziging van de Grondwet in tweede lezing door de Staten-Generaal behandeld worden.

De staatscommissie wijst erop dat in tweede lezing de situatie kan ontstaan dat een beperkte minderheid van de getrapt gekozen Eerste Kamer een Grondwetswijziging verhindert die gesteund wordt door een grote meerderheid (van ten minste twee derden) van de Tweede Kamerleden die direct gekozen zijn in verkiezingen die mede tot doel hebben om kiezersinvloed op die Grondwetswijziging mogelijk te maken. Hiermee kan een impasse ontstaan in de verhouding tussen de Kamers onderling, mede in relatie tot het kabinet en de kiezers. Deze situatie achten wij met de staatscommissie onwenselijk.

4.

Documenten

(11 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 29 oktober 2020, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2020A05179 14    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 29 oktober 2020 -
vergadering: 29 oktober 2020
 
2 27 oktober 2020, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST952335
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 26 oktober 2020, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2020A03387 14    
Besluitenlijst procedurevergadering maandag 26 oktober 2020 -
vergadering: 26 oktober 2020
 
2 21 oktober 2020, nota naar aanleiding van het verslag,    
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 2 oktober 2020, verslag, nr. 5     KST355335
Verslag
 
2 4 september 2020, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2020A03119 18    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 4 september 2020 -
vergadering: 4 september 2020
 
2 28 augustus 2020, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2020A03119 18    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 28 augustus 2020 -
vergadering: 28 augustus 2020
 
2 16 juli 2020, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST355334
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader Rapport
 
2 16 juli 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST355333
Memorie van toelichting
 
2 16 juli 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST355332
Voorstel van wet
 
2 16 juli 2020, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST355331
Koninklijke boodschap
 

5.

Andere bronnen

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.