35784 - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces (tweede lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 31 maart 2021 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren.

 

Dit wetsvoorstel stelt een wijziging voor in artikel 17 van de Grondwet. Er wordt een nieuw lid toegevoegd (lid 1) met de volgende tekst: Ieder heeft bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter.

De eerste lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Opnemen van een bepaling in de Grondwet over het recht op een eerlijk proces (Grondwetswijziging, eerste lezing).

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. De nota naar aanleiding van het verslag is uitgebracht op 7 oktober 2021. Het wetsvoorstel wordt tussen dinsdag 15 februari 2022 en donderdag 17 februari 2022 plenair behandeld.

2.

Kerngegevens

Ingediend
31 maart 2021

Volledige titel
Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. (Kajsa) Ollongren

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken
De Minister voor Rechtsbescherming

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Met de bekendmaking van de wet van 21 februari 2018 (Stb. 2018, 88) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet - en ontbinding van de Tweede Kamer - een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de met betrekking tot beide voorstellen van wet gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken 34 517, alsmede Handelingen II 2016/17, nr. 79, item 10 en Handelingen I 2017/18, nr. 19, item 10).

Deze memorie van toelichting wordt ondertekend mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en de Minister voor Rechtsbescherming.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

4.

Documenten

(9 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 29 oktober 2021, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2021A02499 20    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 29 oktober 2021 -
vergadering: 29 oktober 2021
 
2 7 oktober 2021, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST357846
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 28 mei 2021, verslag, nr. 5     KST357845
Verslag
 
2 15 april 2021, besluitenlijst, 27. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (minister BZK) 41. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (minister BZK) 46. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (minister BZK) 55. Dertigledendebat over de positie van huurders in Nederland (Nijboer) (minister BZK) Overzicht geplande BIZA-activiteiten (ter informatie) do 15-04-2021 12.30 - 14.00 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding) do 22-04-2021 13.00 - 17.00 omgeving do 20-05-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 03-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 17-06-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 01-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) do 08-07-2021 11.30 - 12.30 Zaken (videoverbinding) Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse Procedurevergadering commissie Binnenlandse RondvraagGeen agendapunten Besloten gedeelteGeen agendapunten C.J.M. Roovers 2021A01440 24    
Besluitenlijst procedurevergadering donderdag 15 april 2021 -
vergadering: 15 april 2021
 
2 9 april 2021, besluitenlijst, C.J.M. Roovers 2021A01440 27    
Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 9 april 2021 -
vergadering: 9 april 2021
 
2 31 maart 2021, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST357844
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader
 
2 31 maart 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357843
Memorie van toelichting
 
2 31 maart 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357842
Voorstel van wet
 
2 31 maart 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST357841
Koninklijke boodschap
 

5.

Andere bronnen

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.