Besluitpunt "Debatten en dertigledendebatten op BIZA-terrein 5, 6 en 7 oktober 2021 (week 40) / 35 455 (Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten / (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten)) / 12, 13 en 14 oktober 2021 (week 41) / Begroting Koning (III) en Algemene Zaken (I)35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure)) / 26, 27 en 28 oktober 2021 (week 43) / Begroting Binnenlandse Zaken (VII)35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) / 2, 3 en 4 november 2021 (week 44) / 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) / 16, 17 en 18 november 2021 (week 46) / 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers) / Te agenderen debatten 7. Debat over 65.000 briefstemmen van 70-plussers die niet zijn meegeteld bij de Tweede Kamerverkiezingen (Kathmann) (minister BZK) / Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (minister BZK) / Dertigledendebatten 15. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) / (minister BZK) / Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (minister BZK)"

commissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)
vergadering 2021-10-01
volgnummer 61