Nieuwe “van boer tot bord”-strategie moet gezonder, duurzamer voedsel opleveren

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 20 oktober 2021.

De EP i-leden stellen hun plannen voor om gezonder voedsel te produceren, voedselzekerheid en een eerlijk inkomen voor landbouwers te waarborgen, en de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Het Parlement is ingenomen met de “van boer tot bord”-strategie en benadrukt hoe belangrijk het is om duurzaam en gezond voedsel te produceren. Dat is namelijk nodig om de doelstellingen van de Europese Green Deal i te halen, onder meer op het gebied van klimaat, biodiversiteit, vervuiling en volksgezondheid.

De EP-leden onderstrepen de behoefte aan meer duurzaamheid in elke schakel van de voedselvoorzieningsketen en herhalen dat iedereen - van landbouwer tot consument - hierbij een rol moet spelen. Om ervoor te zorgen dat landbouwers een eerlijk aandeel in de winst uit duurzaam geproduceerd voedsel kunnen krijgen, willen de EP-leden dat de Commissie meer inspanningen levert om de positie van landbouwers in de toeleveringsketen te versterken. Zo pleiten ze voor een aanpassing van de mededingingsregels.

Andere aanbevelingen zijn onder meer:

Gezonder voedsel

 • wetenschappelijk onderbouwde EU i-aanbevelingen voor gezonde eetgewoonten, waaronder een verplicht EU-nutrilabel op de voorkant van verpakkingen
 • overconsumptie van vlees en sterk bewerkte levensmiddelen met een hoog zout-, suiker- en vetgehalte moet worden aangepakt, onder meer door maximale innameniveaus vast te stellen.

Pesticiden en bescherming van bestuivers

 • verbetering van het goedkeuringsproces voor pesticiden en betere monitoring van het gebruik van pesticiden om bestuivers en de biodiversiteit te beschermen
 • bindende streefdoelen om het gebruik van pesticiden te beperken. De lidstaten moeten streefcijfers opleggen via hun strategische GLB-plannen.

Uitstoot van broeikasgassen

 • het “Klaar voor 55”-pakket moet ambitieuze doelstellingen vaststellen voor de uitstoot in de landbouw en het daarmee samenhangende landgebruik, waaronder ook strenge criteria voor hernieuwbare energie
 • natuurlijke koolstofputten moeten worden hersteld en uitgebreid.

Dierenwelzijn

 • behoefte aan gemeenschappelijke, wetenschappelijk onderbouwde indicatoren op het vlak van dierenwelzijn voor een sterkere harmonisatie in de hele EU
 • de huidige EU-wetgeving moet worden geëvalueerd om na te gaan of er veranderingen nodig zijn
 • geleidelijke afschaffing van het gebruik van kooien in de Europese landbouw
 • dierlijke producten van buiten de EU mogen alleen worden toegestaan als ze aan normen voldoen die op één lijn zijn met de EU-normen.

Biologische landbouw

 • tegen 2030 moet meer landbouwgrond in de EU bestemd worden voor biologische landbouw
 • behoefte aan initiatieven (promotiecampagnes, overheidsopdrachten en belastingen) om de vraag te stimuleren

Vervolgstappen

De resolutie werd goedgekeurd met 452 stemmen voor, 170 tegen en 76 onthoudingen. De stemming vond plaats op dinsdag en de uitslag werd op woensdag bekendgemaakt. Het debat is hier terug te kijken.

De Europese Commissie i plant een aantal wetgevende voorstellen onder de “van boer tot bord”-strategie. De Europarlementariërs benadrukken de noodzaak voor van tevoren verrichte wetenschappelijke effectbeoordelingen van dergelijke voorstellen. Veel leden betreurden tijdens het plenaire debat de late publicatie van het rapport van het Joint Research Centre over de impact van de “van boer tot bord”-strategie door de Europese Commissie.

Citaten

Na de stemming zei Herbert Dorfmann (EVP, IT), rapporteur van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling: “De verantwoordelijkheid voor een duurzamere landbouw moet een gezamenlijke inspanning van landbouwers en consumenten zijn. Onze landbouwers leveren al fantastisch werk, dus als we hen terecht vragen om hun gebruik van pesticiden, meststoffen en antibiotica verder terug te dringen, moeten we hen ondersteunen zodat de productie niet gewoon buiten de EU gaat plaatsvinden. Het moet een prioriteit blijven om de beschikbaarheid van betaalbaar voedsel te waarborgen.”

Anja Hazekamp (Links, NL), rapporteur van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en volksgezondheid zei: “Het huidige EU-beleid stimuleert landbouwmodellen die schadelijk zijn voor het milieu en effent de weg voor de invoer van niet-duurzame producten. We stellen concrete maatregelen voor om ons voedselsysteem weer binnen de grenzen van de planeet te brengen door lokale voedselproductie te stimuleren en af te stappen van intensieve veehouderij en gewasmonocultuur met een intensief gebruik van pesticiden. Een duurzaam voedselsysteem is ook onmisbaar voor de toekomst van landbouwers.”


1.

Relevante EU dossiers