Artikel 75: Wettelijke regeling Raad van State

74
Artikel 75
76
 • 1. 
  De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Raad van State i.
 • 2. 
  Bij de wet kunnen aan de Raad of een afdeling van de Raad ook andere taken worden opgedragen.

In andere talen:

English

 • 1. 
  The organisation, composition and powers of the Council of State shall be regulated by Act of Parliament.
 • 2. 
  Additional duties may be assigned to the Council or a division of the Council by Act of Parliament.

Français

 • 1. 
  La loi règle l'organisation, la composition et la compétence du Conseil d'État.
 • 2. 
  Des tâches additionnelles peuvent être conférées par la loi au Conseil, ou à une section du Conseil.

Deutsch

 • 1. 
  Organisation, Zusammensetzung und Zuständigkeit des Staatsrats regelt das Gesetz.
 • 2. 
  Durch Gesetz können dem Staatsrat oder einer Abteilung des Staatsrats auch andere Aufgaben übertragen werden.

Español

 • 1. 
  La ley regulará la organización, composición y competencia del Consejo de Estado.
 • 2. 
  Por la ley se podrán encomendar otras tareas al Consejo o a una sección del Consejo.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

In de Wet op de Raad van State i zijn de organisatie en de bevoegdheden van de Raad van State geregeld. De wetgever kan ook andere, dan de in de Grondwet genoemde, taken aan de Raad van State geven.

2.

Formele toelichting

Het eerste lid van artikel 75 draagt de wetgever op regels te stellen over de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Raad van State. Deze regels zijn voor een belangrijk deel te vinden in de Wet op de Raad van State i.

Het tweede lid geeft de wetgever de bevoegdheid andere dan de in de Grondwet genoemde taken aan de Raad op te dragen. De wetgever mag deze bevoegdheid niet overdragen aan lagere regelgevers.

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  In de wet staat hoe de organisatie van de Raad van State is, wie lid is van de Raad van State en wat de Raad van State doet. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit beslist.
 • 2. 
  In de wet staat ook wat de Raad van State of een afdeling van de Raad van State nog meer moet doen.

Uitleg

In de Wet op de Raad van State staat hoe de organisatie van de Raad van State eruit ziet. Er staat ook in wie lid is van de Raad en wat de Raad allemaal doet.

In artikel 73 van de Grondwet staat wat de Raad van State doet. In de Wet op de Raad van State staat wat de Raad nog meer doet.

4.

Ontwikkeling artikel

1805

De Raadpensionaris benoemt een Staatsraad, bestaande uit niet minder dan Vijf, en niet meer dan Negen Leden. De Leden van den Staatsraad moeten dezelfde vereischten bezitten als de Leden der Vergadering van Hun Hoog Mogenden.

1806

De Koning benoemt een Staatsraad; de Ministers hebben rang, zitting en delibererende stem in den Staatsraad.

1815: art 71
1840

Er is een Raad van State.

De Koning benoemt deszelfs leden, ten getale van niet meer dan twaalf, zoo veel mogelijk uit de verschillende provinciën van het Rijk. Hij ontslaat dezelve naar welgevallen.

De Koning zelve is voorzitter van den Raad; zulks noodig oordeelende, stelt hij eenen Secretaris van Staat Vice-President aan.

1848

Er is een Raad van State, welks zamenstelling en bevoegdheid worden geregeld door de wet.

De Koning is voorzitter van den Raad, en benoemt de leden.

De Prins van Oranje heeft echter, nadat zijn achttiende jaar is vervuld, zitting van regtswege en eene raadgevende stem.

1887: art 74, 1917: art 74
1922

Er is een Raad van State, welks samenstelling en bevoegdheid worden geregeld door de wet.

De Koning is Voorzitter van den Raad, en benoemt de leden.

De Prins van Oranje en de dochter des Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, hebben, nadat hun achttiende jaar is vervuld, van rechtswege zitting in den Raad.

1938: art 76, 1948: art 76, 1953: art 83, 1956: art 83, 1963: art 83, 1972: art 83
1983
 • 1. 
  De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de Raad van State i.
 • 2. 
  Bij de wet kunnen aan de Raad of een afdeling van de Raad ook andere taken worden opgedragen.
1987: art 75, 1995: art 75, 1999: art 75, 2000: art 75, 2002: art 75, 2005: art 75, 2006: art 75, 2008: art 75, 2017: art 75, 2018: art 75, 2022: art 75