Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Brussel

Atomium in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 24 januari 2023 09:00 - 18:30
plaats Brussel, Straatsburg, België, Frankrijk
locatie undefined Toon locatie
organisatie EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) i

9.00 - 11.30 uur

Brussel, Zaal: ANTALL (2Q2)

11.30 - 13.30 uur (coördinatorenvergadering)

Brussel, Zaal: ANTALL (2Q2)

14.30 - 18.30 uur

Brussel, Zaal: ANTALL (2Q2)

9.00 - 10.45 uur

 • 7. 
  Een toolbox voor de hervorming van milieuschadelijke subsidies in Europa

ENVI/9/11089

 • 8. 
  Uiteenzetting door de Commissie
 • 9. 
  Gedachtewisseling
 • 10. 
  Typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, voor wat betreft hun emissies en de duurzaamheid van hun accu's (Euro 7) en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009

ENVI/9/10601

***I 2022/0365(COD) COM(2022)0586 - C9-0375/2022

 

Rapporteur:

 

Alexandr Vondra (ECR)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

Adviezen:

 

ITRE

(PPE)

 
 

IMCO

(PPE)

 
 

TRAN

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 
 • 11. 
  Uiteenzetting door de Commissie
 • 12. 
  Gedachtewisseling

------

10.45 - 11.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 13. 
  Verordening betreffende batterijen en afgedankte batterijen, tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/1020

ENVI/9/04958

***I 2020/0353(COD) COM(2020)0798 - C9-0400/2020

 

Rapporteur:

 

Achille Variati (S&D)

AM - PE699.188v01-00

AM - PE699.086v01-00

AM - PE699.187v01-00

AM - PE699.087v01-00

Bevoegd:

 

ENVI*

   

Adviezen:

 

ITRE*

Patrizia Toia (S&D)

AD - PE692.744v02-00

AM - PE693.772v01-00

 

IMCO*

Antonius Manders (PPE)

AD - PE695.236v02-00

AM - PE697.608v01-00

AM - PE697.546v01-00

 

TRAN

Ismail Ertug (S&D)

AD - PE689.857v05-00

AM - PE689.858v01-00

 

JURI (AJ)

   
 • 14. 
  Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord
 • 15. 
  Termijn voor de indiening van amendementen: 21 oktober 2021, 11.00 uur
 • 16. 
  Voorstellen van het Europees Parlement voor de wijziging van de Verdragen

ENVI/9/09552

2022/2051(INL)

 

Voorzitter:

 

Pascal Canfin (Renew)

AL - PE737.338v01-00

Bevoegd:

 

AFCO

Sven Simon (PPE)

Gabriele Bischoff (S&D)

Guy Verhofstadt (Renew)

Daniel Freund (Verts/ALE)

Jacek Saryusz-Wolski (ECR)

Helmut Scholz (The Left)

 
 • 17. 
  Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm
 • 18. 
  Bezwaar op grond van artikel 112, leden 2 en 3, en lid 4, punt c), van het Reglement tegen het uitvoeringsbesluit van de Commissie tot wijziging van de bij Besluit C(2022) 7342(final) verleende vergunning voor het in de handel brengen van het geneesmiddel voor menselijk gebruik “Comirnaty - tozinameran, COVID‑19\-mRNA\-vaccin (nucleoside\-gemodificeerd)”

ENVI/9/10852

2022/2991(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Sylvia Limmer (ID)

Robert Roos (ECR)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   
 • 19. 
  Goedkeuring ontwerpresolutie
 • 20. 
  Wijziging van de Richtlijnen 2005/29/EG en 2011/83/EU wat betreft het versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken

ENVI/9/08759

***I 2022/0092(COD) COM(2022)0143 - C9-0128/2022

 

Rapporteur voor advies:

 

Edina Tóth (NI)

PA - PE736.396v01-00

AM - PE737.299v02-00

Bevoegd:

 

IMCO*

Biljana Borzan (S&D)

PR - PE736.537v01-00

AM - PE737.362v01-00

 • 21. 
  Goedkeuring ontwerpadvies
 • 22. 
  Termijn voor de indiening van amendementen: 13 oktober 2022, 11.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

* * *

11.30 - 13.30 uur (coördinatorenvergadering)

*** Met gesloten deuren ***

 • 23. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

14.30 - 18.30 uur

Openbare hoorzitting (gezamenlijk met de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en in samenwerking met de Commissie verzoekschriften)

 • 24. 
  Europees burgerinitiatief - “Red de bijen en de boeren! Naar een bijvriendelijke landbouw voor een gezond milieu"

ENVI/9/11094

 • 25. 
  Zie afzonderlijke ontwerpagenda

* * *


Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid. De commissie komt regelmatig bijeen om te beraadslagen en te besluiten over deze onderwerpen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie