36374 - Bevoegdheid van de Eerste Kamer om wetsvoorstellen te wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer (Grondwetswijziging, eerste lezing)

Dit wetsvoorstel werd op 7 juni 2023 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Bruins Slot i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid van de Eerste Kamer om voorstellen van wet te wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel ligt bij de Tweede Kamer. Het verslag is uitgebracht op 14 juli 2023.

2.

Kerngegevens

Ingediend
7 juni 2023

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid van de Eerste Kamer om voorstellen van wet te wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.G.J. (Hanke) Bruins Slot i

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Algemene Zaken

Kamercommissies

3.

Uit de memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel beoogt de Eerste Kamer een grondwettelijk instrument te geven om wetsvoorstellen te wijzigen. Het oogmerk waarmee deze bevoegdheid wordt voorgesteld, is de Eerste Kamer in staat te stellen via een snelle, efficiënte en grondwettelijk gelegitimeerde procedure bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van wetsvoorstellen op de punten die in de toetsing van de Eerste Kamer ook nu reeds een hoofdrol spelen: rechtmatigheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.1 Dit voorstel beoogt daarmee ondersteunend te zijn aan de rolverdeling tussen de beide Kamers der Staten-Generaal, waarin de Eerste Kamer bijzondere aandacht besteedt aan de kwaliteit van wetsvoorstellen, met een zekere distantie ten opzichte van de dagelijkse politiek.

Het voorstel houdt in dat de Eerste Kamer de bevoegdheid krijgt om aan haar gezonden wetsvoorstellen te wijzigen, waarna deze eenmalig worden teruggezonden naar de Tweede Kamer. De Tweede Kamer beslist over elke van de wijzigingen die de Eerste Kamer heeft aangebracht en overweegt het voorstel overigens zoals het door de Eerste Kamer aan haar is gezonden.

In de reactie op het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel, dat op 26 juni 2019 aan de Kamers is aangeboden, pleitte het toenmalige kabinet voor een debat over de inrichting van het parlementaire tweekamerstelsel.2 In dat kader zijn eerder reeds twee voorstellen tot wijziging van de Grondwet in voorbereiding genomen. Ten eerste een voorstel om de tweede lezing van Grondwetswijzigingen voortaan in een

1 Zie hierover nader het verslag van de Tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer (Kamerstuk CXXIV, A, p. 14) en de als bijlage bij het verslag gevoegde «Aandachtspunten voor Wetgevingskwaliteit» die de Eerste Kamer op 28 mei 2008 heeft vastgesteld.

4.

Documenten

(17 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 22 december 2023, besluitenlijst, A.C.W. de Vos 2023A01427 29    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 21 december 2023 -
vergadering: 21 december 2023
 
2 18 december 2023, agenda procedurevergadering, A.C.W. de Vos 2023A01427 31    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 21 december 2023 -
vergadering: 21 december 2023
 
2 8 september 2023, position paper,    
Position paper B. van den Braak t.b.v. rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) d.d. 12 september 2023
 
2 7 september 2023, besluitenlijst, G.C. Honsbeek 2023A05543 31    
Besluitenlijst extra procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) woensdag 6 september 2023 -
vergadering: 6 september 2023
 
2 7 september 2023, position paper,    
Position paper P. Bovend’Eert t.b.v. rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) d.d. 12 september 2023
 
2 4 september 2023, position paper,    
Position paper S. van Bijsterveld t.b.v. rondetafelgesprek Wetsvoorstel inzake het terugzendrecht voor de Eerste Kamer (Kamerstuk 36374-(R2187)) d.d. 12 september 2023
 
2 30 augustus 2023, agenda procedurevergadering, G.C. Honsbeek 2023A05543 33    
Agenda extra procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) woensdag 6 september 2023 -
vergadering: 6 september 2023
 
2 14 juli 2023, verslag, nr. 5     KST363745
Verslag
 
2 30 juni 2023, besluitenlijst, Rondvraag (Wonen en Ruimtelijke Ordening)Geen agendapuntenBesloten gedeelte (Wonen en Ruimtelijke Ordening) Geen agendapunten A.C.W. de Vos 2022A08251 13    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 29 juni 2023 -
vergadering: 29 juni 2023
 
2 16 juni 2023, besluitenlijst, do 30-11-2023 11.30 - 12.30Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken do 14-12-2023 11.30 - 12.30Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken do 21-12-2023 11.30 - 12.30Procedurevergadering Commissie Binnenlandse Zaken (onder voorbehoud) Besluit: De commissie spreekt de wens uit als volgcommissie aangemerkt te worden voor de activiteiten van de commissie Infrastructuur en Waterstaat met betrekking tot circulair bouwen, deze activiteiten zullen in het overzicht geplande activiteiten worden opgenomen. Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie) Commissiedebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving Rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland (derde/vierde kwartaal 2023) Commissiedebat Staat van de volkshuisvesting Commissiedebat Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Caribisch Nederland (in te plannen na het rondetafelgesprek over (betaalbaar) wonen in Caribisch Nederland) Besluit: De commissie besluit de ongeplande commissiedebatten op het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor het najaar, comform de eerder door de commissie vastgestelde jaarplanning, in te plannen, te weten: CD Klimaatakkoord gebouwde omgeving in september/oktober, CD Staat van de volkshuisvesting in september/oktober en CD Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof in november/december. Debatten en dertigledendebatten 20, 21 en 22 juni 2023 (week 25) - Tweeminutendebat Ruimtelijke Ordening (CD 11/5) - Tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting (CD 23/5) - 36 190 (Wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014)27, 28 en 29 juni 2023 (week 26) - 36 311 (Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag)) Rondvraag (Wonen en Ruimtelijke Ordening)Geen agendapuntenBesloten gedeelte (Wonen en Ruimtelijke Ordening) Geen agendapunten A.C.W. de Vos 2022A08249 12    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 15 juni 2023 -
vergadering: 15 juni 2023
 
2 12 juni 2023, agenda procedurevergadering, A.C.W. de Vos 2022A08249 12    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 15 juni 2023 -
vergadering: 15 juni 2023
 
2 8 juni 2023, bijlage bij nr. 3     BLG1094357
Eerdere beslisnota's inzake verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid van de Eerste Kamer om voorstellen van wet te wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer (bijlage bij 36374-(R2187),nr.3) -
 
2 8 juni 2023, bijlage bij nr. 3     BLG1094356
Beslisnota inzake verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid van de Eerste Kamer om voorstellen van wet te wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer (bijlage bij 36374-(R2187),nr.3) -
 
2 7 juni 2023, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST363744
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport
 
2 7 juni 2023, memorie van toelichting, nr. 3     KST363743
Memorie van toelichting
 
2 7 juni 2023, voorstel van wet, nr. 2     KST363742
Voorstel van rijkswet
 
2 7 juni 2023, koninklijke boodschap, nr. 1     KST363741
Koninklijke boodschap
 

5.

Andere bronnen

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.