Amendement van de leden Patijn en Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 22

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN PATIJN EN BRINKHORST TER VERVANGNG VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16 Ontvangen 28 januari 1981

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 4.2., eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Bij of krachtens de wet kan aan andere leden van het Koninklijk Huis zitting in de Raad worden verleend.

Toelichting Dit amendement beoogt een grondwettelijke grondslag te geven aan het zitting verlenen in de Raad van State aan andere leden van het Koninklijk Huis dan de Koning en de vermoedelijke opvolger van de Koning. In de Wet op de Raad van State kan een en ander wor­den uitgewerkt. Dit is inmiddels gebeurd in wetsontwerp 16032 waarin on­der andere artikel 2 van de Wet op de Raad van State wordt gewijzigd.

Patijn Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16040 (R 1141), nr. 22

 
 
 

2.

Meer informatie