Nederlandse Grondwet:
Artikel 134: Overige openbare lichamen

 
133 Artikel 134 135
 • 1. 
  Bij of krachtens de wet kunnen openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen worden ingesteld en opgeheven.
 • 2. 
  De wet regelt de taken en de inrichting van deze openbare lichamen, de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen, alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen. Bij of krachtens de wet kan aan hun besturen verordenende bevoegdheid worden verleend.
 • 3. 
  De wet regelt het toezicht op deze besturen. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
In het Engels|In het Frans|In het Duits|In het Spaans  

1.

Toelichting

Bij wet kunnen openbare lichamen worden ingesteld, zoals beroeps- en bedrijfschappen, zoals het Productschap Vee en Vlees en het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Een ander openbaar lichaam is de Nederlandse Orde van Advocaten.

De wet regelt zowel de taken, de inrichting en de samenstelling, en de bevoegdheden van de besturen van deze lichamen. Een voorbeeld van zo'n wet is de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Net als bij provincies en gemeenten kunnen besluiten worden vernietigd als zij in strijd zijn met het recht of het algemeen belang.

2.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  De regering en de Eerste en Tweede Kamer kunnen een nieuwe overheidsorganisatie met een eigen bestuur en een eigen volksvertegenwoordiging maken of opheffen. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit mag.
 • 2. 
  In de wet staat wat de nieuwe overheid moet doen, hoe hun organisatie is en wie er in hun bestuur zitten en wat het bestuur mag. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit mag beslissen. Iedereen mag naar de vergaderingen van de besturen van de nieuwe overheid komen kijken en luisteren. In de wet kan staan dat de nieuwe overheid regels mag maken. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit mag beslissen.
 • 3. 
  In de wet staat welke overheid controleert of de nieuwe overheid zijn werk goed doet. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit beslist. Deze overheid kan beslissingen van de nieuwe overheid alleen vernietigen als de beslissing niet past in ons recht. Of als zij vindt dat de beslissing een slechte beslissing is voor ons land.

Uitleg

In dit artikel staat dat de overheid nieuwe overheidsorganisaties kan maken of opheffen. In de Grondwet staat niet precies wat een overheid is. Ook de deskundigen op het gebied van het staatsrecht zijn het hierover niet eens.

Voorbeelden van nieuwe overheden met een eigen bestuur en een eigen volksvertegenwoordiging zijn het openbaar lichaam Rijnmond, de Nederlandse Orde van Advocaten, en universiteiten en hogescholen.

De laatste jaren heeft de regering vooral overheden gemaakt die controleren of bedrijven volgens de regels werken, zoals de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Deze zelfstandige bestuursorganen hebben wel een bestuur, maar geen volksvertegenwoordiging. Dit artikel gaat dus niet over deze nieuwe overheidsorganisaties. In de Grondwet staat niets over deze zelfstandige bestuursorganen.

3.

Literatuur

Wetenschappelijk

 • Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot (bewerkt door D.J. Elzinga, R. de Lange), 15e druk, De decentrale rechtsgemeenschappen, 833 t/m 958.

4.

Ontwikkeling artikel

1938

De wet kan voor bepaalde beroepen en bedrijven en groepen daarvan, alsmede voor het beroeps- en bedrijfsleven in het algemeen, lichamen instellen, ten einde regelend op te treden.

De samenstelling, inrichting en bevoegdheid van deze lichamen worden door de wet geregeld.

=
1948: art 152, 1953: art 159, 1956: art 159, 1963: art 159, 1972: art 159
1983
 • 1. 
  Bij of krachtens de wet kunnen openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen worden ingesteld en opgeheven.
 • 2. 
  De wet regelt de taken en de inrichting van deze openbare lichamen, de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen, alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen. Bij of krachtens de wet kan aan hun besturen verordenende bevoegdheid worden verleend.
 • 3. 
  De wet regelt het toezicht op deze besturen. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
=
1987: art 134, 1995: art 134, 1999: art 134, 2000: art 134, 2002: art 134, 2005: art 134, 2006: art 134, 2008: art 134, 2017: art 134
 
 

                                                                                                                                                                         

 

Inhoud

 • Contact
 • Home