Artikel 134: Overige openbare lichamen

133
Artikel 134
135
 • 1. 
  Bij of krachtens de wet kunnen openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen worden ingesteld en opgeheven.
 • 2. 
  De wet regelt de taken en de inrichting van deze openbare lichamen, de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen, alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen. Bij of krachtens de wet kan aan hun besturen verordenende bevoegdheid worden verleend.
 • 3. 
  De wet regelt het toezicht op deze besturen. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

In andere talen:

English

 • 1. 
  Public bodies for the professions and trades and other public bodies may be established and dissolved by or pursuant to Act of Parliament.
 • 2. 
  The duties and organisation of such bodies, the composition and powers of their administrative organs and public access to their meetings shall be regulated by Act of Parliament. Legislative powers may be granted to their administrative organs by or pursuant to Act of Parliament.
 • 3. 
  Supervision of the administrative organs shall be regulated by Act of Parliament. Decisions by the administrative organs may be quashed only if theyare in conflict with the law or the public interest.

Français

 • 1. 
  Des organismes publics pour les professions et les entreprises ainsi que d'autres organismes publics peuvent être institués et supprimés par la loi ou en vertu de la loi.
 • 2. 
  La loi règle les tâches et l'organisation de ces organismes publics, la composition et la compétence de leurs administrations, ainsi que la publicité de leurs séances. Une compétence réglementaire peut être accordée auxdites administrations par la loi ou en vertu de la loi.
 • 3. 
  La loi règle le contrôle sur ces administrations. Les décisions de ces administrations ne peuvent être annulées que si elles sont contraires au droit ou à l'intérêt général.

Deutsch

 • 1. 
  Durch Gesetz oder kraft Gesetzes können öffentliche Berufs- und Gewerbeverbände und andere öffentliche Körperschaften gegründet und aufgelöst werden.
 • 2. 
  Die Aufgaben und die Organisation dieser öffentlichen Körperschaften, die Zusammensetzung und Zuständigkeit ihrer Verwaltungen sowie die Öffentlichkeit ihrer Sitzungen regelt das Gesetz. Durch Gesetz oder kraft Gesetzes können ihren Verwaltungen Verordnungsbefugnisse übertragen werden.
 • 3. 
  Das Gesetz regelt die Aufsicht über diese Verwaltungen. Beschlüsse dieser Verwaltungen können nur aufgehoben werden, wenn sie im Widerspruch zum geltenden Recht oder zum Allgemeininteresse stehen.

Español

 • 1. 
  Por o en virtud de la ley se podrán crear y suprimir organismos públicos para las profesiones y oficios y otros entes de carácter público.
 • 2. 
  La ley regulará las tareas y la organización de estos entes públicos, la composición y competencia de sus órganos de administración, así como la publicidad de sus sesiones. Podrá concederse a estos órganos de administración poderes reglamentarios por o en virtud de la ley.
 • 3. 
  La ley regulará la vigilancia sobre estos órganos de administración. Los acuerdos de estos órganos de administración sólo podrán ser anulados por ser contrarios al derecho o al interés público.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Bij wet i kunnen openbare lichamen worden ingesteld, zoals beroeps- en bedrijfschappen, zoals het Productschap Vee en Vlees en het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Een ander openbaar lichaam is de Nederlandse Orde van Advocaten.

De wet regelt zowel de taken, de inrichting en de samenstelling, en de bevoegdheden van de besturen van deze lichamen. Een voorbeeld van zo'n wet is de Wet op de bedrijfsorganisatie i.

Net als bij provincies en gemeenten kunnen besluiten worden vernietigd als zij in strijd zijn met het recht of het algemeen belang.

2.

Formele toelichting

Artikel 134 geeft enkele voorschriften met betrekking tot openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen (bijvoorbeeld de Nederlandse Orde van Advocaten en de produkt- en bedrijfschappen). Ingevolge dit artikel kunnen openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen bij of krachtens de wet worden ingesteld en opgeheven.

De wet - bijvoorbeeld de Wet op de bedrijfsorganisatie i - regelt voorts de taken en de inrichting van deze openbare lichamen, de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen, alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen.

Aan de organen van deze openbare lichamen kunnen verordenende bevoegdheden worden toegekend. Het toezicht op de organen van deze openbare lichamen dient bij de wet te worden geregeld.

Evenals voor provincies en gemeenten en waterschappen is het vernietigingsrecht ten aanzien van besluiten van de besturen van deze openbare lichamen gebonden aan de criteria: strijd met het recht en strijd met het algemeen belang.

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  De regering en de Eerste en Tweede Kamer kunnen een nieuwe overheidsorganisatie met een eigen bestuur en een eigen volksvertegenwoordiging maken of opheffen. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit mag.
 • 2. 
  In de wet staat wat de nieuwe overheid moet doen, hoe hun organisatie is en wie er in hun bestuur zitten en wat het bestuur mag. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit mag beslissen. Iedereen mag naar de vergaderingen van de besturen van de nieuwe overheid komen kijken en luisteren. In de wet kan staan dat de nieuwe overheid regels mag maken. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit mag beslissen.
 • 3. 
  In de wet staat welke overheid controleert of de nieuwe overheid zijn werk goed doet. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit beslist. Deze overheid kan beslissingen van de nieuwe overheid alleen vernietigen als de beslissing niet past in ons recht. Of als zij vindt dat de beslissing een slechte beslissing is voor ons land.

Uitleg

In dit artikel staat dat de overheid nieuwe overheidsorganisaties kan maken of opheffen. In de Grondwet staat niet precies wat een overheid is. Ook de deskundigen op het gebied van het staatsrecht zijn het hierover niet eens.

Voorbeelden van nieuwe overheden met een eigen bestuur en een eigen volksvertegenwoordiging zijn het openbaar lichaam Rijnmond, de Nederlandse Orde van Advocaten, en universiteiten en hogescholen.

De laatste jaren heeft de regering vooral overheden gemaakt die controleren of bedrijven volgens de regels werken, zoals de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Deze zelfstandige bestuursorganen hebben wel een bestuur, maar geen volksvertegenwoordiging. Dit artikel gaat dus niet over deze nieuwe overheidsorganisaties. In de Grondwet staat niets over deze zelfstandige bestuursorganen.

4.

Ontwikkeling artikel

1938

De wet kan voor bepaalde beroepen en bedrijven en groepen daarvan, alsmede voor het beroeps- en bedrijfsleven in het algemeen, lichamen instellen, ten einde regelend op te treden.

De samenstelling, inrichting en bevoegdheid van deze lichamen worden door de wet geregeld.

1948: art 152, 1953: art 159, 1956: art 159, 1963: art 159, 1972: art 159
1983
 • 1. 
  Bij of krachtens de wet kunnen openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen worden ingesteld en opgeheven.
 • 2. 
  De wet regelt de taken en de inrichting van deze openbare lichamen, de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen, alsmede de openbaarheid van hun vergaderingen. Bij of krachtens de wet kan aan hun besturen verordenende bevoegdheid worden verleend.
 • 3. 
  De wet regelt het toezicht op deze besturen. Vernietiging van besluiten van deze besturen kan alleen geschieden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
1987: art 134, 1995: art 134, 1999: art 134, 2000: art 134, 2002: art 134, 2005: art 134, 2006: art 134, 2008: art 134, 2017: art 134, 2018: art 134, 2022: art 134