Artikel 136: Geschillenregeling openbare lichamen

135
Artikel 136
137

De geschillen tussen openbare lichamen worden bij koninklijk besluit beslist, tenzij deze behoren tot de kennisneming van de rechterlijke macht of hun beslissing bij de wet aan anderen is opgedragen.


In andere talen:

English "English"
Français "Français"
Deutsch "Deutsch"
Español "Español"

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Als openbare lichamen, zoals provincies, gemeenten en waterschappen een verschil van mening hebben is het de taak van de regering dat op te lossen, tenzij de wet dat aan een andere instantie heeft opgedragen.

2.

Formele toelichting

Artikel 136 regelt het beslechten van geschillen tussen de in hoofdstuk 7 bedoelde openbare lichamen.

De geschilbeslechting tussen openbare lichamen wordt opgedragen aan de Kroon, tenzij zij behoort tot de competentie van de rechterlijke macht of bij de wet aangewezen gerechten.

3.

In eenvoudig Nederlands

De regering beslist wanneer overheden een verschil van mening hebben. In de wet kan staan dat een andere overheid dan de regering beslist. Ook kan in de wet staan dat de rechter beslist als overheden een verschil van mening hebben.

Uitleg

Als twee overheden het niet met elkaar eens zijn, dan moet iemand beslissen wie er gelijk heeft. In dit artikel staat eigenlijk dat er altijd een overheid is die beslist. Dat kan een rechter zijn, maar ook een andere overheid, zoals de regering.

4.

Literatuur

Wetenschappelijk

  • Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot (bewerkt door D.J. Elzinga, R. de Lange), 15e druk, De decentrale rechtsgemeenschappen, 833 t/m 958.

5.

Ontwikkeling artikel

1798

Zij nemen kennis van zoodanige geschillen, als tusschen onderscheiden Gemeente-Bestuuren, of andere ondergeschikte Collegiën, in hun Departement mogten ontstaan, en vereffenen dezelven, na verhoor van beklaagden, onverminderd ieders regt, om Zijne grieven en bezwaaren te brengen bij het Vertegenwoordigend Lichaam, bij het Uitvoerend Bewind, of voor het Geregtshof, daaromtrent bevoegd, naar gelang der zake.

1801

Het Staats-Bewind beslist alle geschillen, zoo tusschen de onderscheidene Departementen als tusschen derzelver Leden, en Gemeenten onderling, over en omtrent alle zaken derzelver bestuur betreffende.

1814

De Souvereine Vorst beslist alle geschillen, welke tusschen twee of meer Provinciën of Landschappen zouden mogen ontstaan, wanneer Hij dezelve niet in der minne kan bijleggen.

1815: art 69, 1840: art 68, 1848: art 68
1887

De geschillen tusschen provinciën onderling; provinciën en gemeenten; gemeenten onderling; alsmede tusschen provinciën of gemeenten en waterschappen, veenschappen en veenpolders; niet behoorende tot die, vermeld in artikel 153 of tot die, waarvan de beslissing krachtens artikel 154 is opgedragen aan den gewonen regter of aan een college, met administrative regtspraak belast, worden door den Koning beslist.

1917: art 70, 1922: art 70, 1938: art 72, 1948: art 72, 1953: art 79, 1956: art 79, 1963: art 79, 1972: art 79
1983

De geschillen tussen openbare lichamen worden bij koninklijk besluit beslist, tenzij deze behoren tot de kennisneming van de rechterlijke macht of hun beslissing bij de wet aan anderen is opgedragen.

1987: art 136, 1995: art 136, 1999: art 136, 2000: art 136, 2002: art 136, 2005: art 136, 2006: art 136, 2008: art 136, 2017: art 136, 2018: art 136, 2022: art 136