Artikel 4: Kiesrecht

3
Artikel 4
5

Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

1.

Ontwikkeling artikel

1798

Niemand echter kan, als Bataafsch Burger, eenen daadlijken invloed op het bestuur der Maatschappij oefenen, tenzij hij in het openbaar Stemregister der Gemeente, waartoe hij behoort, zig hebbe doen inschrijven. Deze Inschrijving word bepaaldlijk vereischt:

  • a. 
    Om zijne Stem in de Grond-Vergaderingen te kunnen uitbrengen.
  • b. 
    Om eenigen Post van Bestuur, eenig Ambt of Bediening, in de Maatschappij te kunnen waarnemen.
  • c. 
    Om eenig Ambt, Bediening of Pensioen, te blijven behouden.
1983

Iedere Nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen, behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen.

1987: art 4, 1995: art 4, 1999: art 4, 2000: art 4, 2002: art 4, 2005: art 4, 2006: art 4, 2008: art 4, 2017: art 4, 2018: art 4, 2022: art 4