Hoofdstuk IV - De samenwerking met derde landen en de humanitaire hulp

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderverdeling

2.

Toelichting

In de geest van het wijzigingsvoorstel van verscheidene Conventieleden is in het eerste artikel over ontwikkelingssamenwerking een vermelding opgenomen van de hoofddoelstelling van de ontwikkelingssamenwerking, de bestrijding van de armoede, samen met de vermelding van de noodzaak rekening te houden met de doelstellingen van ontwikkelingssamenwerking bij de uitvoering van ander beleid wanneer dit waarschijnlijk van invloed zal zijn op de ontwikkelingslanden (gebaseerd op artikel 178 VEG). Op basis van de voorstellen van verscheidene Conventieleden die van mening zijn dat lid 4 van [artikel III-214 (voorheen artikel 26)] waarin staat dat de ACS-landen een aparte behandeling krijgen, moet worden geschrapt, stelt het Praesidium voor dit lid uit dit artikel te halen. Voorts heeft het Praesidium naar aanleiding van verzoeken van een aantal Conventieleden, teneinde economische, financiële en technische samenwerking duidelijker te onderscheiden van het specifieke kader van de ontwikkelingssamenwerking, in [artikel III-216 (voorheen artikel 28)] gespecificeerd dat de samenwerking op dit gebied andere derde landen dan de ontwikkelingslanden betreft. Verscheidene Conventieleden hadden voorgesteld de wetgevingsprocedure toe te passen op de in [artikel III-217 (voorheen artikel 29)] bedoelde spoedeisende financiële bijstand of te bepalen dat de Raad de noodzakelijke maatregelen aanneemt na raadpleging van het Europees Parlement, of dat hij handelt met instemming van het Europees Parlement. Het lijkt evenwel moeilijk deze wijzigingen te verzoenen met de acute behoefte aan hulp en om die reden is de tekst nog niet gewijzigd (de Engelse versie van de tekst is echter wel gewijzigd wat de besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid betreft, aangezien in de vorige versie abusievelijk eenparigheid van stemmen stond). Er worden geen inhoudelijke wijzigingen op [artikel III-218 (voorheen artikel 30)] inzake humanitaire hulp voorgesteld.