Onderafdeling 3 - De Raad

Inhoudsopgave van deze pagina:

III-240: Het voorzitterschap van de Raad

(Het voorzitterschap van de Raad)

III-241: Reglement

Ieder lid van de Raad kan slechts door één ander lid worden gemachtigd om name ns hem te stemmen.

Voor de besluiten van de Raad waarvoor een gewone meerderheid is vereist, besluit de Raad met een meerderheid van zijn leden.

Onthouding van stemming door aanwezige of vertegenwoordigde leden vormt geen beletsel voor het aannemen der besluiten van de Raad waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.

III-242: Coreper en Secretariaat-Generaal

 • 1. 
  Een comité, bestaande uit de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten, heeft tot taak de werkzaamheden van de Raad voor te bereiden en de door de Raad verstrekte opdrachten uit te voeren. Het comité kan in de in het reglement van orde van de Raad genoemde gevallen procedurebesluiten nemen.
 • 2. 
  De Raad wordt bijgestaan door een secretariaat- generaal onder leiding van een secretarisgeneraal.

  De Raad beslist met gewone meerderheid van stemmen over de organisatie van het secretariaatgeneraal.

 • 3. 
  De Raad stelt met gewone meerderheid van stemmen zijn reglement van orde vast.

III-243: Verzoeken aan de Europese Commissie

De Raad kan met gewone meerderheid van stemmen besluiten de Commissie te verzoeken, alle studies die hij wenselijk acht ter verwezenlijking van de gemeenschappelijke doelstellingen te verrichten en hem alle terzake dienende voorstellen te doen. Indien de Commissie geen voorstellen doet, stelt zij de Raad in kennis van de redenen daarvan.

III-244: Aanneming Europese besluiten

De Raad neemt eigener beweging en met gewone meerderheid de Europese besluiten aan houdende vaststelling van het statuut van de door de Grondwet ingestelde comités. Hij besluit na overleg met de Commissie.