Artikel III-199: Overeenkomsten met internationale organisaties

III-198
Artikel III-199
III-200

De Unie kan uit hoofde van onderhavig hoofdstuk overeenkomstig de procedure van artikel 33 i van deze titel overeenkomsten sluiten met één of meer staten of internationale organisaties.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Ontwikkeling artikel

2003

De Unie kan uit hoofde van onderhavig hoofdstuk overeenkomstig de procedure van artikel 33 i van deze titel overeenkomsten sluiten met één of meer staten of internationale organisaties.

2.

Commentaar

Dit artikel vormt een rechtsgrondslag voor het onderhandelen over en sluiten van internationale overeenkomsten uit hoofde van het GBVB. In het artikel wordt verwezen naar de andere artikelen die voor de te volgen procedure van belang zijn.

2003

De Unie kan uit hoofde van onderhavig hoofdstuk overeenkomstig de procedure van artikel 33 i van deze titel overeenkomsten sluiten met één of meer staten of internationale organisaties.

2003

De Unie kan, volgens de procedure van artikel III-227 i, op grond van het bepaalde in dit hoofdstuk overeenkomsten sluiten met één of meer staten of internationale organisaties.

2003

De Unie kan op de gebieden de onder dit hoofdstuk vallen, overeenkomsten sluiten met één of meer staten of internationale organisaties.

2004

De Unie kan met één of meer staten of internationale organisaties overeenkomsten sluiten op de gebieden die onder dit hoofdstuk vallen