Deel II: Het Handvest van Grondrechten van de Unie

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Onderverdeling


Verklaring voor de slotakte betreffende de toelichting bij het Handvest van de grondrechten

De conferentie i neemt nota van de onderstaande toelichting bij het Handvest van de grondrechten, welke is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het Praesidium van de Conventie die het Handvest heeft opgesteld en welke is bijgewerkt onder de verantwoordelijkheid van het Praesidium van de Europese Conventie i:

(...) [Toelichting over te nemen uit document CONV 828/1/03 REV 1 van 31 juli 2003, dat bekend zal worden gemaakt in de C-serie van het Publicatieblad van de Europese Unie.]

Noot PDC

Deze toelichting is onder elk artikel van het Handvest ingevoegd.

2.

Toelichting

Dit deel is het Handvest van Grondrechten van de Europese Unie, dat in 2000 is opgesteld tijdens de intergouvernementele conferentie in Nice. Het Handvest van Grondrechten garandeert fundamentele mensenrechten en is duidelijk geïnspireerd op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) uit 1951. De deelname van de Europese Unie aan het EVRM kent vooralsnog juridische voetangels, die met het Handvest van Grondrechten zijn opgevangen.

De bepalingen die zijn vastgelegd in de 54 artikelen van het Handvest van Grondrechten komen op diverse plekken terug in de ontwerp-Grondwet. In Deel I bevatten artikel 2 'De Waarden van de Unie' i en de artikelen in Titel VI 'Het democratische leven van de Unie' nadrukkelijke verwijzingen naar het Handvest. In Deel III 'Beleid in Werking van de Unie' behandelen veel artikelen verboden op discriminatie, het vrije verkeer van personen, garanties op kiesrecht etc. Deze zijn te beschouwen als (indirecte) verwijzingen naar het Handvest.