Titel I - Algemene toepasselijke bepalingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

III-1: Bewaking samenhang beleidsvormen en maatregelen

De Unie waakt over de samenhang tussen haar verschillende beleidstakken en maatregelen bedoeld in dit deel van de Grondwet, in het licht van het geheel van haar doelstellingen en in overeenstemming met het beginsel van bevoegdheidstoedeling.

III-2: Opheffen ongelijkheden tussen mannen en vrouwen

Bij alle in dit deel bedoelde maatregelen streeft de Unie ernaar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op te heffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen te bevorderen.

Verklaring betreffende artikel III-2

De Conferentie is het er over eens dat de Unie, in het kader van haar algemene streven om ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen, in haar beleidsinitiatieven zal trachten alle vormen van huiselijk geweld te bestrijden. De lidstaten moeten alle maatregelen nemen om deze strafbare feiten te voorkomen en te bestraffen en de slachtoffers te steunen en te beschermen.

III-2 bis: Sociale clausule en sociale dialoog

Bij de bepaling en uitvoering van de in dit deel bedoelde beleidsvormen en maatregelen houdt de Unie rekening met de vereisten in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, het waarborgen van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van opleiding, vorming en bescherming van de volksgezondheid.

III-3: Bestrijding discriminatie

Bij de bepaling en de uitvoering van het beleid en de maatregelen die onder dit deel van de Grondwet vallen, streeft de Unie ernaar, iedere discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische oorsprong, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid te bestrijden.

III-4: Bevordering duurzame ontwikkeling

In de bepaling en de uitvoering van het beleid en de maatregelen van de Unie die onder dit deel van de Grondwet vallen, moeten de eisen inzake milieubescherming worden verwerkt, in het bijzonder met het oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling.

III-5: Consumentenbescherming

Met de eisen ter zake van consumentenbescherming wordt rekening gehouden bij de bepaling en uitvoering van het beleid en de maatregelen van de Unie op andere gebieden.

III-5 bis: Welzijn van dieren

Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie op het gebied van landbouw, visserij, vervoer, interne markt, onderzoek en technologische ontwikkeling, en de ruimte houden de Unie en de lidstaten ten volle rekening met de vereisten met betrekking tot het welzijn van dieren, als wezens met gevoel, onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en de gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met name godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed.

III-6: Functioneren diensten van algemeen economisch belang

Onverminderd de artikelen I-5, III-55, III-56 en III-136 en gezien de plaats die de diensten van algemeen economisch belang innemen als diensten waaraan eenieder in de Unie waarde hecht, alsook de rol die zij vervullen bij het bevorderen van sociale en territoriale samenhang van de Unie en de lidstaten, dragen de Unie en de lidstaten er overeenkomstig hun onderscheiden bevoegdheden en binnen het toepassingsgebied van de Grondwet zorg voor, dat deze diensten functioneren op basis van beginselen en voorwaarden, met name economische en financiële, die hen in staat stellen hun taken te vervullen.

Deze beginselen en voorwaarden worden bij Europese wet bepaald, onverminderd de bevoegdheid van de lidstaten om, met inachtneming van de Grondwet, dergelijke diensten te verlenen, te laten verrichten en te financieren.