Artikel IV-7 ter: Vereenvoudigde procedures voor de herziening van de Grondwet - Wijziging van het intern beleid

IV-7 bis
Artikel IV-7 ter
IV-7 quater
 • 1. 
  De regering van iedere lidstaat, het Europees Parlement en de Commissie kunnen de Europese Raad ontwerpen tot gehele of gedeeltelijke herziening van de bepalingen van titel III van deel III over het intern beleid van de Unie voorleggen.
 • 2. 
  De Europese Raad kan een Europees besluit vaststellen houdende gehele of gedeeltelijke wijziging van de bepalingen van titel III van deel III. De Europese Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement en van de Commissie. [*]

  Dit besluit treedt pas in werking nadat de lidstaten het overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen hebben goedgekeurd.

 • 3. 
  Het in lid 2 bedoelde Europees besluit kan geen uitbreiding van de bij dit Verdrag aan de Unie verleende bevoegdheden inhouden.

 

Toelichting [*] bij dit artikel

In het werkdocument CIG 73/04 (29 april 2004) luidde het commentaar bij dit artikel:

"Het voorzitterschap is van oordeel dat verder zou moeten worden bekeken of het Europees Parlement zijn instemming moet geven aan een besluit van de Raad houdende gehele of gedeeltelijke wijziging van de bepalingen van titel III van deel III."

1.

Ontwikkeling artikel

2003
 • 1. 
  De regering van iedere lidstaat, het Europees Parlement en de Commissie kunnen de Europese Raad ontwerpen tot gehele of gedeeltelijke herziening van de bepalingen van titel III van deel III over het intern beleid van de Unie voorleggen.
 • 2. 
  De Europese Raad kan een Europees besluit vaststellen houdende gehele of gedeeltelijke wijziging van de bepalingen van titel III van deel III. De Europese Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement en van de Commissie. [*]

  Dit besluit treedt pas in werking nadat de lidstaten het overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen hebben goedgekeurd.

 • 3. 
  Het in lid 2 bedoelde Europees besluit kan geen uitbreiding van de bij dit Verdrag aan de Unie verleende bevoegdheden inhouden.

 

Toelichting [*] bij dit artikel

In het werkdocument CIG 73/04 (29 april 2004) luidde het commentaar bij dit artikel:

"Het voorzitterschap is van oordeel dat verder zou moeten worden bekeken of het Europees Parlement zijn instemming moet geven aan een besluit van de Raad houdende gehele of gedeeltelijke wijziging van de bepalingen van titel III van deel III."

2004
 • 1. 
  De regering van een lidstaat, het Europees Parlement en de Commissie kunnen de Europese Raad ontwerpen tot gehele of gedeeltelijke herziening van de bepalingen van deel III, titel III, over het intern beleid en optreden van de Unie voorleggen.
 • 2. 
  De Europese Raad kan een Europees besluit vaststellen houdende gehele of gedeeltelijke wijziging van de bepalingen van deel III, titel III. De Europese Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement en van de Commissie alsmede van de Europese Centrale Bank in geval van institutionele wijzigingen op monetair gebied.

  Dit Europees besluit treedt pas in werking nadat de lidstaten het overeenkomstig hun onderscheiden grondwettelijke bepalingen hebben goedgekeurd.

 • 3. 
  Het in lid 2 bedoelde Europees besluit kan geen uitbreiding van de in dit verdrag aan de Unie toegedeelde bevoegdheden inhouden.