Artikel 39: Eerbiediging van de verdeling van de bevoegdheden

38
Artikel 39
40

De Raad, de Commissie, het Europees Parlement of een lid-staat kunnen na de definitieve vaststelling van een wet en vóór de inwerkingtreding ervan een beroep tot nietigverklaring van deze wet indienen, wanneer daarmee de bevoegdheden van de Unie worden overschreden. De modaliteiten van de desbetreffende procedure worden in een constitutionele wet vastgelegd.