Bestrijding huiselijk geweld

Verklaring voor de Slotakte bij artikel III-2

De Conferentie is het er over eens dat de Unie, in het kader van haar algemene streven om ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op te heffen, in haar beleidsinitiatieven moet trachten alle vormen van huiselijk geweld te bestrijden. De lidstaten moeten alle maatregelen nemen om deze strafbare feiten te voorkomen en te bestraffen en de slachtoffers te steunen en te beschermen.