Internationale justitie-overeenkomsten

Verklaring voor de slotakte ad artikel III-227 i

De Conferentie bevestigt dat lidstaten op de door de afdelingen 3, 4 en 5 van hoofdstuk IV van titel III van deel III van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa bestreken gebieden onderhandelingen kunnen aangaan over overeenkomsten met derde landen en internationale organisaties en zulke overeenkomsten kunnen sluiten, voorzover deze verenigbaar zijn met het recht van de Unie.