Europese Grondwet in niet-officiële EU-talen

Verklaring van de Conferentie (bij artikel IV-10, lid 2) voor de slotakte:

De Conferentie is van mening dat het maken van officiële vertalingen van het Verdrag in de in artikel IV-10, lid 2, bedoelde talen bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstelling van eerbiediging van de rijke verscheidenheid van culturen en talen van de Unie waarvan sprake is in artikel I-3 i, lid 3, van het Verdrag. In dit verband bevestigt de Conferentie de gehechtheid van de Unie aan de culturele diversiteit van Europa, alsmede dat zij bijzondere aandacht zal blijven schenken aan deze en andere talen.

De Conferentie beveelt aan dat lidstaten die van de in artikel IV-10, lid 2, geboden mogelijkheid gebruik wensen te maken, binnen zes maanden na de datum van ondertekening van het Verdrag aan de Raad meedelen in welke taal of talen het Verdrag zal worden vertaald.