Uitoefening voorzitterschap Raad van Ministers

Verklaring voor de slotakte betreffende het besluit van de Europese Raad inzake de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad van ministers ad artikel I-22 i

De Conferentie verklaart dat de Europese Raad, zodra het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa is ondertekend, moet beginnen met de voorbereiding van het Europese besluit tot vaststelling van de procedures voor de uitvoering van de besluiten inzake de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad en daaraan binnen zes maanden zijn politieke goedkeuring moet hechten.

Ontwerp-besluit van de Europese Raad betreffende de uitoefening van het voorzitterschap van de Raad van ministers

Artikel 1

Het voorzitterschap van de Raad, met uitzondering van de formatie Buitenlandse Zaken, wordt door vooraf bepaalde groepen van drie lidstaten gedurende 18 maanden vervuld. Deze groepen worden volgens een toerbeurtsysteem op basis van gelijkheid van de lidstaten samengesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de verscheidenheid van de lidstaten en het geografische evenwicht binnen de Unie.

Elk lid van de groep zit bij toerbeurt gedurende een periode van zes maanden alle Raadsformaties voor, met uitzondering van de formatie Buitenlandse Zaken. De andere leden van de groep staan het voorzitterschap in al zijn verantwoordelijkheden bij op basis van een gemeenschappelijk programma. De leden van de groep kunnen onderling tot andere regelingen besluiten.

Artikel 2

Het Comité van permanente vertegenwoordigers i wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het lid van de Groep dat het voorzitterschap van de Raad Algemene Zaken vervult.

Het voorzitterschap van het Politiek en Veiligheidscomité wordt vervuld door een vertegenwoordiger van de minister van Buitenlandse Zaken van de Unie.

Het voorzitterschap van de voorbereidende instanties van de in artikel 1 bedoelde Raadsformaties wordt vervuld door het lid van de Groep dat het voorzitterschap van de betrokken Raadsformatie vervult, behoudens een ander besluit overeenkomstig de in artikel 4 bedoelde procedure.

Artikel 3

De Raad Algemene Zaken draagt in samenwerking met de Commissie in het kader van een meerjarenprogrammering zorg voor de samenhang en de continuïteit van de werkzaamheden van de verschillende Raadsformaties. De lidstaten die het voorzitterschap vervullen, treffen, met bijstand van het secretariaat-generaal van de Raad, alle nodige maatregelen voor de

organisatie en het goede verloop van de werkzaamheden van de Raad. verdrag.

Artikel 4

De Raad stelt een Europees besluit houdende maatregelen tot uitvoering van dit besluit vast. [*]

Toelichting bij ontwerp-besluit

Het ontwerp-besluit zal worden vastgesteld op de dag van de inwerkingtreding van het verdrag.

Voetnoot [*] bij artikel 4

De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, aangezien volgens artikel I-22 i, lid 3, de gekwalificeerde meerderheid de normale stemregel is, tenzij anders is bepaald. (document CIG 79/04, niet overgenomen in CIG 81/04)