Herziening Euratom-verdrag (Verklaring van Duitsland, Ierland en Oostenrijk)

Verklaring van de Bondsrepubliek Duitsland, Ierland en de Republiek Oostenrijk [*]

Duitsland, Ierland en Oostenrijk merken op dat de belangrijkste bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie sinds de inwerkingtreding niet ingrijpend zijn gewijzigd en moeten worden geactualiseerd.

Daarom steunen zij het idee van een zo spoedig mogelijk bijeen te roepen Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten.

Noot [*]

In de voorbereiding voor de IGC-Raad van 14 juni 2004 is deze verklaring opgesteld door Duitsland en Oostenrijk (document CIG 79/04). De toelichtende voetnoot bij deze verklaring luidde:

Volledigheidshalve voegt het voorzitterschap deze verklaring toe. Andere lidstaten dienen desgewenst te kennen te geven dat zij zich daarbij willen aansluiten.

In de voorbereiding voor de afsluitende Europese Raad van 17-18 juni 2004 (document CIG 81/04) bleek dat ook Ierland zich achter deze verklaring schaart.