Artikel 79: Vaste colleges van advies

78a
Artikel 79
80
 • 1. 
  Vaste colleges van advies in zaken van wetgeving en bestuur van het Rijk worden ingesteld bij of krachtens de wet.
 • 2. 
  De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van deze colleges.
 • 3. 
  Bij of krachtens de wet kunnen aan deze colleges ook andere dan adviserende taken worden opgedragen.

In andere talen:

English

 • 1. 
  Permanent bodies to advise on matters relating to legislation and administration of the State shall be established by or pursuant to Act of Parliament.
 • 2. 
  The organisation, composition and powers of such bodies shall be regulated by Act of Parliament.
 • 3. 
  Duties in addition to advisory ones may be assigned to such bodies by or pursuant to Act of Parliament.

Français

 • 1. 
  Des organismes consultatifs permanents en matière de législation et d'administration de l'État sont institués par la loi ou en vertu de la loi.
 • 2. 
  La loi règle l'organisation, la composition et la compétence de ces organismes.
 • 3. 
  Des tâches autres que consultatives peuvent être conférées par la loi à ces organismes.

Deutsch

 • 1. 
  Ständige Beratungsgremien auf dem Gebiet der staatlichen Gesetzgebung und Verwaltung werden durch Gesetz oder kraft Gesetzes eingesetzt.
 • 2. 
  Organisation, Zusammensetzung und Zuständigkeit dieser Gremien regelt das Gesetz.
 • 3. 
  Durch Gesetz oder kraft Gesetzes können diesen Gremien auch andere als beratende Aufgaben übertragen werden.

Español

 • 1. 
  Se crearán por o en virtud de la ley Comisiones Asesoras Permanentes en materias de legislación y administración del Estado.
 • 2. 
  La ley regulará la organización, composición y competencia de estas Comisiones.
 • 3. 
  Por o en virtud de la ley se podrán encomendar a estas Comisiones tareas distintas de la de asesoramiento.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Vaste colleges van advies voor wetgeving en bestuur, zoals de Sociaal-Economische Raad i en de Onderwijsraad i, kunnen alleen met een wet i worden ingesteld. Daarmee is geregeld dat de Staten-Generaal i medezeggenschap hebben over deze adviescolleges.

Het gaat om zaken van 'wetgeving en bestuur van het Rijk '. Daarmee is aangegeven dat het hier niet gaat om adviescolleges van lagere openbare lichamen, zoals provincies en gemeentes. Adviescommissies van tijdelijke aard vallen ook niet onder dit artikel.

2.

Formele toelichting

Slechts bij of krachtens de wet kunnen ingevolge artikel 79, eerste lid, vaste colleges van advies in zaken van wetgeving en bestuur van het Rijk worden ingesteld (zoals bij voorbeeld de Sociaal-Economische Raad i en de Onderwijsraad i). Daarmee is een garantie gegeven dat de Staten-Generaal medezeggenschap hebben over deze adviescolleges.

In de bepaling is sprake van zaken van 'wetgeving en bestuur van het Rijk'. Daarmee is ook aangegeven dat het hier niet gaat om adviescolleges van lagere openbare lichamen. Adviescommissies van tijdelijke aard vallen niet onder de bepaling.

In de Kaderwet adviescolleges i zijn algemene regels opgenomen over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van het Rijk.

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  In de wet kunnen colleges van advies staan die de regering adviseren over het maken van wetten en het besturen van het land. In de wet kan ook staan dat iemand anders colleges van advies mag oprichten.
 • 2. 
  In de wet staat hoe de organisatie van deze colleges van advies is, wie lid is van deze colleges van advies en wat deze colleges van advies mogen en moeten doen. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit mag beslissen.
 • 3. 
  In de wet staat wat deze colleges van advies nog meer moeten doen. In de wet kan ook staan dat iemand anders dit mag beslissen.

Uitleg

De regering moet vaak moeilijke beslissingen nemen. Daarom wil de regering soms advies van deskundigen. De regering kan daarom speciale colleges van advies benoemen. Die geven de regering advies over het beleid.

De regering mag deze colleges van advies niet zelf maken. Ze moet daarover overleggen met de Eerste en Tweede Kamer. Maar de regering mag wel de leden van deze colleges zelf benoemen. Hierover hoeft de regering niet te overleggen met de kamers.

In een wet moet staan wat deze colleges van advies doen, hoe zij georganiseerd zijn en wie lid is van deze colleges.

Bekende voorbeelden van colleges van advies zijn de Gezondheidsraad, de Onderwijsraad en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

4.

Ontwikkeling artikel

1922

De instellingen van vaste colleges van advies en bijstand aan de Regeering geschiedt krachtens de wet, die tevens regelen inhoudt omtrent hunne benoeming, samenstelling, werkwijze en bevoegdheid.

1938: art 80, 1948: art 80, 1953: art 87, 1956: art 87, 1963: art 87, 1972: art 87
1983
 • 1. 
  Vaste colleges van advies in zaken van wetgeving en bestuur van het Rijk worden ingesteld bij of krachtens de wet.
 • 2. 
  De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van deze colleges.
 • 3. 
  Bij of krachtens de wet kunnen aan deze colleges ook andere dan adviserende taken worden opgedragen.
1987: art 79, 1995: art 79, 1999: art 79, 2000: art 79, 2002: art 79, 2005: art 79, 2006: art 79, 2008: art 79, 2017: art 79, 2018: art 79, 2022: art 79