Artikel 88: Bekendmaking; inwerkingtreding

87
Artikel 88
89

De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de wetten. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.


In andere talen:

English

The publication and entry into force of Acts of Parliament shall be regulated by Act of Parliament. They shall not enter into force before they have been published.

Français

La loi règle la publication et l'entrée en vigueur des lois. Les lois n'entrent pas en vigueur avant leur publication.

Deutsch

Die Verkündung und das In-Kraft-Treten der Gesetze regelt das Gesetz. Die Gesetze treten erst nach ihrer Verkündung in Kraft.

Español

La ley regulará la publicación y la entrada en vigor de las leyes. No entrarán en vigor hasta que hayan sido publicadas.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Wetten i treden pas in werking nadat zij zijn bekend gemaakt. De bekendmaking en inwerkingtreding van wetten is geregeld in de Bekendmakingswet i. Daarin staat dat wetten, algemene maatregelen van bestuur i en andere koninklijke besluiten i waarin regels staan die voor iedereen gelden, bekend worden gemaakt door publicatie in het Staatsblad i.

2.

Formele toelichting

Wetten kunnen niet in werking treden voordat zij zijn bekendgemaakt.

Voor het overige moeten de bekendmaking en inwerkingtreding van wetten moet bij wet worden geregeld. Dit is gebeurd in de Bekendmakingswet i. Die bepaalt onder meer dat de bekendmaking van wetten, algemene maatregelen van bestuur en andere koninklijke besluiten waarbij algemeen verbindende voorschriften worden vastgesteld geschiedt door plaatsing in het Staatsblad.

3.

In eenvoudig Nederlands

In de wet staat hoe de regering een nieuwe wet bekendmaakt. En wanneer een nieuwe wet geldt. In de wet kan ook staan dat iemand anders hierover beslist. Een nieuwe wet geldt niet voordat de regering hem bekend heeft gemaakt.

Uitleg

De regering zorgt ervoor dat de nieuwe wet in het Staatsblad staat. Het Staatsblad is een krant van de minister van Justitie waarin nieuwe wetten staan.

Een nieuwe wet geldt pas als de regering hem bekend heeft gemaakt in het Staatsblad

4.

In de visie van Kortmann

In 2008 heeft prof. dr. C.A.J.M. Kortmann een voorstel gedaan voor een "goede grondwet die inzichtelijk en bij de tijd is". Voor dit artikel deed hij de volgende suggestie:

Artikel 10

Een organieke wet regelt: de bekendmaking en inwerkingtreding van wetten en andere regelingen van de rijksoverheid.

5.

Literatuur

Wetenschappelijk

  • Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot (bewerkt door D.J. Elzinga, R. de Lange), 15e druk, De wetgeving, blz 649 t/m 668.

6.

Ontwikkeling artikel

1798

Het Uitvoerend Bewind doet de Wetten, aan hetzelve door het Vertegenwoordigend Lichaam in de gewone form toegezonden, binnen drie Dagen, en, in geval van onverwijlde noodzaaklijkheid, binnen vier en twintig Uuren, na derzelver ontvangst, registreeren, parapheeren, teekenen, in de Residentie-Plaats afkondigen, en voords verzenden aan de Departementaale Bestuuren, ter verdere bekendmaking, en aan de Nationaale Commissarissen of Ambtenaaren, tot derzelver narigt.

1805

Hun Hoog Mogenden, de voorgedragene Wet hebbende goedgekeurd, geven daarvan onmiddelijk kennis aan den Raadpensionaris, welke met de promulgatie en executie daar van belast is. Wanneer Hun Hoog Mogenden de voorgedragene Wet verwerpen, geven zij daarvan, met opgave der redenen van weigering, kennis aan den Raadpensionaris, welke als dan hetzelfde Ontwerp, nader gemotiveerd, of met eenige verandering, andermaal kan voordragen.

1806

Hun Hoog Mogenden, de voorgedragene Wet hebbende goedgekeurd, geven daarvan onmiddelijk kennis aan den Koning, welke met de promulgatie en executie daarvan belast is, Wanneer Hun Hoog Mogenden de voorgedragene Wet verwerpen, geven zij daarvan, met opgave der redenen van weigering, kennis aan den Koning, welke alsdan hetzelfde Onderwerp, nader gemotiveerd of met eenige verandering, andermaal kan voordragen.

1815

Alle voorstellen van wet, door den Koning en de beide kamers der Staten-Generaal aangenomen, verkrijgen kracht van wet, en worden door den Koning afgekondigd.

1840: art 120
1848

Alle voorstellen van wet, door den Koning en de beide kamers der Staten-Generaal aangenomen, verkrijgen kracht van wet, en worden door den Koning afgekondigd.

De wetten zijn onschendbaar.

1887: art 121, 1917: art 121, 1922: art 122, 1938: art 124, 1948: art 124, 1953: art 131, 1956: art 131, 1963: art 131, 1972: art 131
1983

De wet regelt de bekendmaking en de inwerkingtreding van de wetten. Zij treden niet in werking voordat zij zijn bekendgemaakt.

1987: art 88, 1995: art 88, 1999: art 88, 2000: art 88, 2002: art 88, 2005: art 88, 2006: art 88, 2008: art 88, 2017: art 88, 2018: art 88, 2022: art 88