Artikel 87: Bekrachtiging van wetten

86
Artikel 87
88
 • 1. 
  Een voorstel wordt wet, zodra het door de Staten-Generaal is aangenomen en door de Koning is bekrachtigd.
 • 2. 
  De Koning en de Staten-Generaal geven elkaar kennis van hun besluit omtrent enig voorstel van wet.
 

In andere talen:

English "English"
Français "Français"
Deutsch "Deutsch"
Español "Español"

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Toelichting

Een wetsvoorstel wordt pas wet als de Koning het wetsvoorstel heeft 'bekrachtigd', nadat de Eerste en de Tweede Kamer met het wetsvoorstel hebben ingestemd. Dat betekent dat de Koning zijn handtekening onder het wetsvoorstel heeft gezet. Omdat niet de Koning maar de ministers verantwoordelijk zijn, wordt conform art.47 de wet medeondertekend door de verantwoordelijke minister(s) en/of staatssecretaris(sen).

Met dit artikel komt tot uiting wat in artikel 81 staat, namelijk dat regering en Staten-Generaal samen wetten maken.

2.

Formele toelichting

Een voorstel wordt wet, zodra het door de Staten-Generaal is aangenomen en door de Koning bekrachtigd.

3.

In eenvoudig Nederlands

 • 1. 
  Een voorstel voor een nieuwe wet wordt wet, als de Eerste en Tweede Kamer het voorstel hebben aangenomen. En als de Koning en een minister of een staatssecretaris hun handtekening eronder hebben gezet.
 • 2. 
  De regering en de Eerste en Tweede Kamer schrijven aan elkaar wat ze hebben besloten over voorstellen voor nieuwe wetten.

Uitleg

Als de Eerste en Tweede Kamer een wet hebben aangenomen, moeten de Koning en een minister of een staatssecretaris een handtekening onder de wet zetten. Als zij dat gedaan hebben is het voorstel voor een nieuwe wet een wet.

De regering is niet verplicht haar handtekening te zetten onder een nieuwe wet. Bijvoorbeeld als de regering het niet eens is met het voorstel voor een nieuwe wet, dat door de Tweede Kamer is gemaakt.

De regering vertelt haar beslissingen over nieuwe wetten altijd aan de Eerste en Tweede Kamer. De Eerste en Tweede Kamer doen dit ook: zij vertellen hun beslissingen over nieuwe wetten altijd aan de regering. En aan elkaar!

4.

In de visie van Kortmann

In 2008 heeft prof. dr. C.A.J.M. Kortmann een voorstel gedaan voor een "goede grondwet die inzichtelijk en bij de tijd is". Voor dit artikel deed hij de volgende suggestie:

Artikel 8.3

Vastgestelde wetten en de begroting behoeven bekrachtiging door de regering.

6.

Literatuur

Wetenschappelijk

 • Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Van der Pot (bewerkt door D.J. Elzinga, R. de Lange), 15e druk, De wetgeving, blz 649 t/m 668.

7.

Ontwikkeling artikel

1798

Het Uitvoerend Bewind doet de Wetten, aan hetzelve door het Vertegenwoordigend Lichaam in de gewone form toegezonden, binnen drie Dagen, en, in geval van onverwijlde noodzaaklijkheid, binnen vier en twintig Uuren, na derzelver ontvangst, registreeren, parapheeren, teekenen, in de Residentie-Plaats afkondigen, en voords verzenden aan de Departementaale Bestuuren, ter verdere bekendmaking, en aan de Nationaale Commissarissen of Ambtenaaren, tot derzelver narigt.

1805

Hun Hoog Mogenden, de voorgedragene Wet hebbende goedgekeurd, geven daarvan onmiddelijk kennis aan den Raadpensionaris, welke met de promulgatie en executie daar van belast is. Wanneer Hun Hoog Mogenden de voorgedragene Wet verwerpen, geven zij daarvan, met opgave der redenen van weigering, kennis aan den Raadpensionaris, welke als dan hetzelfde Ontwerp, nader gemotiveerd, of met eenige verandering, andermaal kan voordragen.

1806

Hun Hoog Mogenden, de voorgedragene Wet hebbende goedgekeurd, geven daarvan onmiddelijk kennis aan den Koning, welke met de promulgatie en executie daarvan belast is, Wanneer Hun Hoog Mogenden de voorgedragene Wet verwerpen, geven zij daarvan, met opgave der redenen van weigering, kennis aan den Koning, welke alsdan hetzelfde Onderwerp, nader gemotiveerd of met eenige verandering, andermaal kan voordragen.

1815

Alle voorstellen van wet, door den Koning en de beide kamers der Staten-Generaal aangenomen, verkrijgen kracht van wet, en worden door den Koning afgekondigd.

1840: art 120
1848

Alle voorstellen van wet, door den Koning en de beide kamers der Staten-Generaal aangenomen, verkrijgen kracht van wet, en worden door den Koning afgekondigd.

De wetten zijn onschendbaar.

1887: art 121, 1917: art 121, 1922: art 122, 1938: art 124, 1948: art 124, 1953: art 131, 1956: art 131, 1963: art 131, 1972: art 131
1983
 • 1. 
  Een voorstel wordt wet, zodra het door de Staten-Generaal is aangenomen en door de Koning is bekrachtigd.
 • 2. 
  De Koning en de Staten-Generaal geven elkaar kennis van hun besluit omtrent enig voorstel van wet.
1987: art 87, 1995: art 87, 1999: art 87, 2000: art 87, 2002: art 87, 2005: art 87, 2006: art 87, 2008: art 87, 2017: art 87, 2018: art 87, 2022: art 87