Artikel 34: De wet

33
Artikel 34
35
  • 1. 
    De wet stelt de regels vast die van toepassing zijn op het gemeenschappelijk optreden. De wet beperkt zich waar mogelijk tot vaststelling van de grondbeginselen van het gemeenschappelijk optreden en laat de nadere toepassing over aan de met de uitvoering ervan belaste autoriteiten van de Unie of de Lid-Staten.
  • 2. 
    De organisatie en de werking van de instellingen alsmede van andere uitdrukkelijk in dit Verdrag genoemde onderwerpen worden geregeld bij organieke wetten, volgens de in artikel 38 i van dit Verdrag neergelegde bijzondere procedure.
  • 3. 
    De aanneming van de begroting geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 76 i van dit Verdrag.