Artikel 38: Behandeling van wetsontwerpen

37
Artikel 38
39
 • 1. 
  Alle wetsontwerpen worden ingediend bij het Parlement, dat het ontwerp binnen een termijn van zes maanden, al dan niet met wijzigingen, goedkeurt. Ontwerpen voor organieke wetten kunnen door het Parlement met volstrekte meerderheid worden gewijzigd; voor de goedkeuring van deze ontwerpen is een gekwalificeerde meerderheid vereist.

  Indien de voor de goedkeuring vereiste meerderheid ontbreekt, heeft de Commissie het recht het ontwerp te wijzigen en het opnieuw bij het Parlement in te dienen.

 • 2. 
  Het door het Parlement goedgekeurde ontwerp wordt, al dan niet geamendeerd, toegezonden aan de Raad van de Unie. De Commissie kan, binnen een maand na de goedkeuring door het Parlement, een advies uitbrengen dat ook aan de Raad wordt toegezonden.
 • 3. 
  De Raad neemt binnen zes maanden een besluit. Indien hij het ontwerp met volstrekte meerderheid goedkeurt zonder het te wijzigen of het eenstemmig verwerpt, is de behandeling beëindigd.

  Indien de Commissie uitdrukkelijk een ongunstig advies heeft uitgebracht over het ontwerp of indien het een ontwerp voor een organieke wet betreft, keurt de Raad het voorstel zonder het te wijzigen met gekwalificeerde meerderheid goed of verwerpt het, in welke gevallen de behandeling is beëindigd.

  Wanneer het ontwerp in stemming is gebracht zonder dat de bovengenoemde resultaten werden bereikt, of wanneer het ontwerp werd gewijzigd met gewone meerderheid, of, wanneer het organieke wetten betreft, met volstrekte meerderheid, wordt de in lid 4 van dit artikel bedoelde overlegprocedure geopend;

 • 4. 
  In de in lid 3, laatste alinea, in dit artikel bedoelde gevallen komt het Comité van Overleg bijeen. Dit Comité bestaat uit een delegatie van de Raad van de Unie en een delegatie van het Parlement. De Commissie neemt deel aan de werkzaamheden van het Comité.

  Indien het Comité binnen drie maanden overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke tekst, wordt deze tekst ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement en aan de Raad, die binnen drie maanden een besluit nemen met volstrekte meerderheid, of, wanneer het organieke wetten betreft, met gekwalificeerde meerderheid. Amendementen zijn niet ontvankelijk.

  Indien het Comité binnen bovengenoemde termijn geen overeenstemming bereikt, wordt de. van de Raad afkomstige tekst ter goedkeuring voorgelegd aan het Parlement dat binnen drie maanden een besluit neemt met volstrekte meerderheid of, wanneer het organieke wetten betreft, met gekwalificeerde meerderheid. Alleen door de Commissie ingediende amendementen zijn ontvankelijk. Binnen een termijn van drie maanden kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid de door het Parlement goedgekeurde tekst verwerpen. Amendementen zijn in dat geval niet ontvankelijk.

 • 5. 
  Indien het Parlement of de Raad het ontwerp niet binnen de gestelde termijnen in stemming brengen, wordt de tekst geacht te zijn aangenomen door de instelling die zich niet heeft uitgesproken. Dit laat het bepaalde in artikel 23, lid 3, van dit Verdrag onverlet. Een wet wordt evenwel niet geacht te zijn aangenomen indien deze niet uitdrukkelijk hetzij door het Parlement, hetzij door de Raad is goedgekeurd.
 • 6. 
  Wanneer de omstandigheden zulks vereisen, kunnen Raad en Parlement overeenkomen de in dit artikel gestelde termijnen te verlengen.