Artikel 42: Het recht van de Unie

41
Artikel 42
43

Het recht van de Unie is rechtstreeks toepasselijk in de Lid-Staten. Het heeft voorrang boven het recht van de Lid-Staten.

Onverminderd de aan de Commissie verleende bevoegdheden zijn de autoriteiten van de Lid-Staten belast met de toepassing van dit recht.

Een organieke wet regelt de wijze waarop de Commissie toezicht houdt op deze toepassing.

De nationale rechterlijke instanties zijn gehouden het recht van de Unie toe te passen.